Popis projektu

Prioritným cieľom realizácie projektu je zlepšenie zásobovania obyvateľov obce Jelšovce pitnou vodou a trvalé zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľomžijúcim v obci, ktorá bude spĺňať kvalitatívne a hygienické požiadavky smernice 98/83 ES a nariadenia vlády č.354/2006 Z.z. Miestni obyvatelia doposiaľ využívajúvodu zo studní, ktorá môže byť a v niektorých prípadoch aj je znečistená škodlivými látkami z intenzívnej poľnohospodárskej činnosti. Voda odoberaná zo studníobsahuje vyššie uvedené škodlivé látky. Pripojením na verejný vodovod sa zabezpečí pravidelná dodávka kvalitnej pitnej vody, ktorá bude pravidelne kontrolovanáprevádzkovateľom verejného vodovodu a regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvojiverejného zdravia v znení neskorších predpisov. Stavby z predmetného projektu zabezpečia požadovanú – normovú akumuláciu vody, zvýšenie kvality dodávanejpitnej vody a zlepšenie ochrany existujúcich zdrojov pitnej vody pre obyvateľov obce.Vybudovanie vodovodu zároveň zabezpečí nepretržitú dodávku pitnej vody, nakoľko v posledných dvoch rokoch sa čoraz častejšie opakuje nedostatok vodyv studniach, čoho dôsledkom je nepravidelné zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou.Projektom sa docieli bezproblémové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a dôjde k zlepšeniu situácie v súvislosti so zvýšením

Projekt je v súlade so stratégiou IROP – Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ktorá nadväzuje na tematický cieľ č.6 Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov, so špecifickým cieľom 4.2.1 IROP, ako aj Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejnýchkanalizácií pre územie SR.

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Jelšovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.03.2021
Celková suma
605,325 €
Vlastné zdroje
60,532 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie vodovodu
Typ
C. UMR_Budovanie ve…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
23.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
800,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet km vybudovanej vodovodnej siete
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
2,8091 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.