Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova  Obecnej budovy sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému,  osvetlenia, systémov regulovania a využívania OZE. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby.

Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty obecnej budovy.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612                  Podlahová plocha budov                          753,27 m2

P0470                  Počet verejných budov                               1 počet

P0250                  Počet opatrení                                             4 počet

P0706                  Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. Zdrojov              0MW

P0707                  Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. Zdrojov                   0MWt

P0705                  Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. Zdrojov             0 Mwe

P0628                  Spotreba energie v budove pred realiz. Opatrení                50,76 MWh/rok

P0627                  Spotreba energie v budove po realiz. Opatrení                     14,49MWh/rok

P0084                  Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE                   0 MWh/rok

P0080                  Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE                0 MWh/rok

P0103                 Odhadované ročné zníženie emisií CO2                                  37,28t.ekv.CO2

P0701                 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                             54 722,95 kWh/rok

P0687                 Zníženie konečnej spotreby energie                                         36 271,21 kWh/rok

P0689                 Zníženie potreby energie                                                            197 768,82 kWh/rok

P0692                 Zníženie produkcie emisií PM10                                                2,85 kg/rok

P0694                 Zníženie produkcie emisií SO2                                                   7,59 kg/rok

P0691                 Zníženie produkcie emisií Nox                                                   34,88 kg/rok

P0612                  Podlahová plocha budov                          284,85 m2

P0470                  Počet verejných budov                               1 počet

P0250                  Počet opatrení                                             4 počet

P0706                  Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. Zdrojov              0,003MW

P0707                  Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. Zdrojov                   0,003MWt

P0705                  Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. Zdrojov             0 Mwe

P0628                  Spotreba energie v budove pred realiz. Opatrení               41,53 MWh/rok

P0627                  Spotreba energie v budove po realiz. Opatrení                     11,17MWh/rok

P0084                  Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE                   3,438 MWh/rok

P0080                  Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE                0 MWh/rok

P0103                 Odhadované ročné zníženie emisií CO2                                  13,29t.ekv.CO2

P0701                 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                             191 182,82 kWh/rok

P0687                 Zníženie konečnej spotreby energie                                         30 359,66 kWh/rok

P0689                 Zníženie potreby energie                                                            75 295,19 kWh/rok

P0692                 Zníženie produkcie emisií PM10                                                1,62 kg/rok

P0694                 Zníženie produkcie emisií SO2                                                   5,82 kg/rok

P0691                 Zníženie produkcie emisií Nox                                                   15,43 kg/rok

Viac
Subjekt
Obec Kamienka
Miesta realizácie
Kamienka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.06.2020
Celková suma
428,056 €
Vlastné zdroje
21,403 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
18.10.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
15.06.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
18.10.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
15.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
27.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0026 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,7451 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,183 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,694 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,565 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1038,12 (m2)
Cieľ
1038,12 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
19,4219 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
92,295 (MWh/rok)
Cieľ
92,2947 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
275611,732 (kWh/rok)
Cieľ
273099,8534 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
72872,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
85946,3732 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200001STAV PET

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200001STAV PET

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 1520025

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Fa č. 1520025

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Fa č. 1520025

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 1520025

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2017
Názov

FA č 1520025 PehaEs

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

FA č 1520025 PehaEs

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

FA č 1520025 PehaEs

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.