Popis projektu

Hlavná aktivita projektu bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy Mestského podniku služieb v Strážskom sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie a osvetlenie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Mestského podniku služieb.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov                                                         1785,50 m2

P0470    Počet verejných budov                                                            1

P0250    Počet opatrení                                                                         5

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov                0,0072 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov                    0,0072 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov               0,00 MWe

P0628    Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení                    120,11 MWh/rok

P0627    Spotreba energie v budove po realiz. opatrení                       22,34 MWh/rok

P0084    Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE                   5,767 MWh/rok

P0080    Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE                0 MWh/rok

P0103    Odhadované ročné zníženie emisií CO2                                 108,27 t.ekviv.CO 

P0701    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                            98483,13   kWh/rok 

P0687    Zníženie konečnej spotreby energie                                       97 766,01  kWh/rok

P0689    Zníženie potreby energie                                                        617 071,70 kWh/rok

P0692    Zníženie produkcie emisií PM10                                             13,66 kg/rok

P0694    Zníženie produkcie emisií SO2                                                49,83 kg/rok

P0691    Zníženie produkcie emisií Nox                                                127,99 kg/rok

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.07.2021
Celková suma
746,971 €
Vlastné zdroje
37,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
10.11.2017
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
16.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
15.10.2019
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
16.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MW)
Cieľ
0,0033 (MW)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWt)
Cieľ
0,0033 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,3086 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,1863 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,3177 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,3092 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1785,5 (m2)
Cieľ
1785,5 (m2)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,5419 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
120,11 (MWh/rok)
Cieľ
120,1063 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
103564,3992 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
626695,646 (kWh/rok)
Cieľ
617053,946 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
118366,0086 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Publicita

Publicita

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2018
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o.
IČO
52227952
Názov
Ing. Dušan Grigeľ
IČO
32682760
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.