Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie školskej knižnice, polytechnickej učebne a IKT učebne. Hoci školskú knižnicu máme, potrebovali by sme ju revitalizovať a doplniť knižným fondom, aby sme ju mohli viac využívať vo vyučovacom procese. Učebňa polytechniky a moderne vybavená počítačová učebňa nám na škole chýba.

Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne:  školskej knižnice, polytechnickej učebne a IKT učebne pre žiakov našej základnej školy.

Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. 

Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.  Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie školskej knižnice,
 • obstaranie polytechnickej učebne,
 • obstaranie učebne IKT,

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a prekladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: školskej knižnice, polytechnickej učebne a učebne IKT. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou troch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie novej školskej knižnice pre ZŠ Rozhanovce
 • Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ Rozhanovce
 • Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ Rozhanovce

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: 

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0297 Počet podporených školských knižníc
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,
 • zabezpečenie technického vybavenia polytechnických učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební

Viac
Subjekt
Obec Rozhanovce
Miesta realizácie
Rozhanovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.08.2022
Celková suma
111,078 €
Vlastné zdroje
5,554 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ Rozha…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
27.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
20.06.2022
Názov
Zriadenie novej školskej knižnice pre Z…
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
27.04.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ …
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
27.04.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
04.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
08.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
430,0 (osoby)
Cieľ
360,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2200000160

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2200000160

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 2200000160

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

IKT pre školskú knižnicu

Faktúra č. 2200000160

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20220290

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 20220290

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20220290

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 20220290

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Nábytok pre školskú knižnicu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

FA č. 212000436

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Súhrnný výkaz osobných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
3,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Rozhanovce
IČO
00324655
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.