Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF - II. časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie funkcií certifikačného orgánu. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2018
Celková suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,549,578 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie financovania odmien extern…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Zabezpečenie financovania miezd zamestn…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
77,0 (FTE)
Cieľ
76,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
4555,0 (počet)
Cieľ
4000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,203 €
Schválené na preplatenie
7,203 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99,741 €
Schválené na preplatenie
99,741 €
Realizácia
-
Názov

625 001 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,604 €
Schválené na preplatenie
9,603 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479,779 €
Schválené na preplatenie
479,779 €
Realizácia
-
Názov

642015 - Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na poistenie do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,589 €
Schválené na preplatenie
32,586 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,859 €
Schválené na preplatenie
6,859 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,582 €
Schválené na preplatenie
20,580 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,499 €
Schválené na preplatenie
5,498 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Poistné do Sociálnej poisťovne - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,056 €
Schválené na preplatenie
96,046 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,480 €
Schválené na preplatenie
11,480 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,277 €
Schválené na preplatenie
57,270 €
Realizácia
-
Názov

616 - Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
2,930 €
Realizácia
-
Názov

612002 - Príplatky - ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Príplatky - osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september až december 2017 - účtovný doklad č. 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,147 €
Schválené na preplatenie
105,147 €
Realizácia
-
Názov

642015-Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007-Poistné do SP-na poistenie do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005-Poistné do SP-na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004-Poistné do SP-na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003-Poistné do SP-na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002-Poistné do SP-na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001-Poistné do SP-na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623-Poistné od ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621-Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616-Doplatok k platu a ďalší plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614-Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002-Príplatky - Ostatné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001-Príplatky - osobné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611-Tarifný plat, osobný plat, základný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - november 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015-Náhrady príjmu

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007-Poistné do SP-na poistenie do rezervného fondu

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005-Poistné do SP-na poistenie v nezamestnanosti

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004-Poistné do SP-na invalidné poistenie

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003-Poistné do SP-na úrazové poistenie

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002-Poistné do SP-na starobné poistenie

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001-Poistné do SP-na nemocenské poistenie

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

616-Doplatok k platu a ďalší plat

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614-Odmeny

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002-Príplatky-ostatné

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001-Príplatky-osobné

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611-Tarifný plat, osobný plat, základný plat

1/2018_Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003-na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
-
Názov

637027-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,893 €
Schválené na preplatenie
60,893 €
Realizácia
-
Názov

625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
2,323 €
Realizácia
-
Názov

625005-na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

625004-na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
1,467 €
Realizácia
-
Názov

625002-na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,846 €
Schválené na preplatenie
6,846 €
Realizácia
-
Názov

625001-na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
-
Názov

623-poistné do ostatných ZP

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
1,681 €
Realizácia
-
Názov

621-poistné do VZP

Sumarizačný hárok 02_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,878 €
Schválené na preplatenie
3,878 €
Realizácia
-
Názov

625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,382 €
Schválené na preplatenie
47,382 €
Realizácia
-
Názov

625004-na invalidné poistenie

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,925 €
Schválené na preplatenie
29,925 €
Realizácia
-
Názov

616-doplatok k platu a ďalší plat

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
8,328 €
Realizácia
-
Názov

611-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700,338 €
Schválené na preplatenie
700,338 €
Realizácia
-
Názov

625003-na úrazové poistenie

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,979 €
Schválené na preplatenie
7,979 €
Realizácia
-
Názov

642015-náhrady príjmu

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,482 €
Schválené na preplatenie
5,482 €
Realizácia
-
Názov

625005-na poistenie v nezamestnanosti

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,974 €
Schválené na preplatenie
9,974 €
Realizácia
-
Názov

625001-na nemocenské poistenie

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,964 €
Schválené na preplatenie
13,964 €
Realizácia
-
Názov

625002-na starobné poistenie

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139,656 €
Schválené na preplatenie
139,656 €
Realizácia
-
Názov

612001-osobný príplatok

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186,455 €
Schválené na preplatenie
186,455 €
Realizácia
-
Názov

623-poistné do ostatných ZP

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,387 €
Schválené na preplatenie
19,387 €
Realizácia
-
Názov

621-poistné do VŠZP

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,377 €
Schválené na preplatenie
80,377 €
Realizácia
-
Názov

614-odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,835 €
Schválené na preplatenie
105,835 €
Realizácia
-
Názov

612002-ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

1_2018_Sumarizačný hárok_január_jún_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
3,381 €
Realizácia
-
Názov

624015-náhrady príjmu

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
1,877 €
Realizácia
-
Názov

625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,109 €
Schválené na preplatenie
41,109 €
Realizácia
-
Názov

625004-na invalidné poistenie

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,963 €
Schválené na preplatenie
25,963 €
Realizácia
-
Názov

623-poistné do ostatných ZP

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,097 €
Schválené na preplatenie
19,097 €
Realizácia
-
Názov

611_Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634,276 €
Schválené na preplatenie
634,276 €
Realizácia
-
Názov

625005-na poistenie v nezamestnanosti

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,654 €
Schválené na preplatenie
8,654 €
Realizácia
-
Názov

612001-osobný príplatok

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,159 €
Schválené na preplatenie
148,159 €
Realizácia
-
Názov

625003-na úrazové poistenie

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
6,922 €
Realizácia
-
Názov

612002-ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,067 €
Schválené na preplatenie
4,067 €
Realizácia
-
Názov

614-odmeny

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,513 €
Schválené na preplatenie
77,513 €
Realizácia
-
Názov

621-poistné do VŠZP

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67,450 €
Schválené na preplatenie
67,450 €
Realizácia
-
Názov

625002-na starobné poistenie

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121,166 €
Schválené na preplatenie
121,166 €
Realizácia
-
Názov

625001-na nemocenské poistenie

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,115 €
Schválené na preplatenie
12,115 €
Realizácia
-
Názov

616-doplatok k platu a ďalší plat

2_2018_Sumarizačný hárok_júl_november_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,107 €
Schválené na preplatenie
3,107 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.