Popis projektu

Cieľom projektu „“, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak ku ekologickej prevádzke a poskytovaniu služieb obyvateľstvu. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu. Východiskovým dokumentom, ktorý odporúčal jednotlivé opatrenia na zníženie energetickej náročnosti danej budovy bol energetický audit. V rámci spracovania EA sa v popisnej časti uvádza aj budova materskej školy, ktorá je v súčasnosti vykurovaním a prípravou teplej vody napojená na budovu OcÚ a KD. Avšak pri uvádzaní spotrieb za energie v EA bola uvedená spotreba znížená pomerovo o spotrebu pre budovu materskej školy. Následne v rámci spracovania projektovej dokumentácie sa v navrhovanom stave rieši výlučne budova obecného úradu a kultúrneho domu, čiže dôjde k odpojeniu budovy materskej školy. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody. V neposlednom rade dôjde aj k modernizácii osvetlenia a inštalácii rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.04.2020
Celková suma
619,140 €
Vlastné zdroje
30,957 €
Vyčerpané z projektu
264,265 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
OcU a KD Valaliky parcela č. 390/4
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
23.04.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
23.08.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
24.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
40,4561 (t ekviv. CO2)
Cieľ
56,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
17,5095 (Kg/rok)
Cieľ
12,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
59,9008 (Kg/rok)
Cieľ
72,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0062 (MWt)
Cieľ
0,0062 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
6,57 (MWh/rok)
Cieľ
6,57 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0062 (MW)
Cieľ
0,0062 (MW)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3150,91 (m2)
Cieľ
3068,65 (m2)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
89,5178 (MWh/rok)
Cieľ
51,3359 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
166,012 (MWh/rok)
Cieľ
166,012 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
76494,2 (kWh/rok)
Cieľ
114676,0661 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
132287,2963 (kWh/rok)
Cieľ
167486,1006 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
432480,7108 (kWh/rok)
Cieľ
422808,1254 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra PEhAES

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,265 €
Schválené na preplatenie
264,265 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra PEhAES

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264,265 €
Schválené na preplatenie
264,265 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA PEhAES 1520005

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Stavebné práce

FA PEhAES 1520005

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA PEhAES 1520013

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce

FA PEhAES 1520013

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 4

FA - externý manažment 4

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Stavebné práce

FA PEhAES 1520014

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Externý manažment 3

FA - externý manažment 3

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Externý manažment 2

FA - externý manažment 2

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Externý manažment 1

FA - externý manažment 1

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Stavebný dozor 10.05.2020

FA - stavebný dozor k 10.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebný dozor 31.12.2019

FA - stavebný dozor k 31.12.2019

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Stavebný dozor 30.11.2019

FA - stavebný dozor k 30.11.2019

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

Stavebný dozor 30.10.2019

FA - stavebný dozor k 30.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebný dozor 30.09.2019

FA - stavebný dozor k 30.09.2019

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia

FA - Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

FA - Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
ProCer Košice s.r.o.
IČO
47223979
Názov
Ing. Ľudmila Vyrostková - DOMPROJEKT
IČO
32565151
Názov
AQUART, s. r. o.
IČO
47713801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.