Popis projektu

Projekt ,, je koncipovaný tak, aby boli splnené platné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií, technologické vybavenie objektu, jeho parametre a celkový efektívny návrh riešenia. 

Realizáciou projektu sa zabezpečí ekologickejšia prevádzka budovy, úspora nákladov na spotrebovávané energie, zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hospodárnosť a efektívnosť pri vykurovaní. Ušetrené náklady tak môžu byť použité na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov ZUŠ, skvalitnenie výučby, pracovného prostredia žiakov a zároveň znížiť stresové zaťaženie žiakov i učiteľov.  Navrhovaným  opatreniami dôjde k zlepšeniu vnútornej klímy prostredia budovy, čo bude mať  pozitívny vplyv na zdravie osôb.  

Zateplením, modernizáciou vykurovacieho systému, inštaláciou núteného vetrania s rekuperáciou a modernizáciou osvetlenia  dôjde k zníženiu celkových nákladov na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy. 

Pri návrhu opatrení pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu budovy. Už vo fáze prípravy projektu sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Value For Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Mesto Sobrance
Miesta realizácie
Sobrance
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.12.2020
Celková suma
580,200 €
Vlastné zdroje
29,010 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sobrance-Základná umelecká škola-znížen…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
26.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
18,3188 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,0271 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
327989,64 (kWh/rok)
Cieľ
323319,414 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
88156,0 (kWh/rok)
Cieľ
93451,7354 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
120,981 (MWh/rok)
Cieľ
120,981 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1415,22 (m2)
Cieľ
1415,22 (m2)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
32,825 (MWh/rok)
Cieľ
27,5293 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,5783 (Kg/rok)
Cieľ
18,7427 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,1847 (Kg/rok)
Cieľ
3,3091 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
128529,106 (kWh/rok)
Cieľ
132539,653 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fa . č 10-2020

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Fa . č 10-2020

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 06/2020 Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Fa č 06/2020 Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200065 LIPA s.r.o.

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Fa č. 20200065 LIPA s.r.o.

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 11-2020 Plynmont Humenné

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Fa č 11-2020 Plynmont Humenné

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 12-2020 Plynmont Humenné

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Fa č. 12-2020 Plynmont Humenné

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 20200096 LIPA publicita

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 20200096 LIPA publicita

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Fa č. 7/2020 SD

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 7/2020 SD

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Fa č 14-2020 Plynmont

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č 14-2020 Plynmont

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Projektová dokumentácia 1

FA č. 01/04/2017 - PD1

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia 2

FA č. 01/06/2017 - PD2

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

FA č. 2020065 TERA green - ECB

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Externý manažment 1

FA č. 20044 -EM 1

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Externý manažment 2

FA č. 20050 - EM2

Vlastník dokladu
Mesto Sobrance
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov IČO
Názov
PLYNMONT Humenné s.r.o.
IČO
36499781
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Surikata s.r.o.
IČO
47033274
Názov
Jozef Rovňák AZ - RO
IČO
34830472
Názov
LIPA s.r.o.
IČO
47634308
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.