Popis projektu

Tento projekt má za cieľ zachovať zvýšenú úroveň aplikovania princípu partnerstva pri implementácii a monitorovaní EŠIF v súlade s čl.5 Nariadenia EÚ č.1303/2013. Projekt bude napĺňať svoje ciele v rámci výkonu kompetencií a metodickej práce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Projekt je postavený na spolupráci CKO s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS), ktorý je organizačne začlenený pod Ministerstvo vnútra SR.

Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ (ďalej len projekt 301011N301).

ÚPPVII – CKO a ÚSVROS dlhodobo spolupracujú v oblasti tvorby a implementácie politiky súdržnosti, z ktorej vychádza aj tento projekt.

Cieľom predkladaného projektu je prispieť k zvýšeniu transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti v EŠIF na Slovensku, prostredníctvom aplikovania princípu partnerstva v súlade s čl. 5 Nariadenia EU č. 1303/2013.

Predkladaný projekt bude zameraný na nové aktivity v rámci nasledovných kľúčových tém partnerskej spolupráce medzi CKO a ÚSVROS, ktoré vyplývajú z Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF:  

  • verejná kontrola EŠIF,
  • synergia a komplementarita na projektovej úrovni vo vzťahu k efektívnosti a účelnosti investovania EŠIF,
  • zavádzanie participatívnych postupov do implementácie EŠIF a testovanie nových postupov pri monitorovaní implementácie EŠIF.

Výsledkom predkladaného projektu bude rozpracovanie návrhov opatrení a metodických úloh, ktoré vyplynuli z projektu 301011N301, do podoby metodických postupov a návodov pre RO/SO a zavádzanie nových metód riadenia implementácie a monitoringu EŠIF, na základe odporúčaní a návrhov z pilotnej fázy projektu.

Predkladaný projekt je zameraný na posunutie výsledkov spolupráce expertov ÚSVROS a CKO do praktickej roviny implementácie a monitorovanie vplyvov nových postupov na kvalitu implementácie EŠIF a je plynulým pokračovaním práce uskutočnenej v pilotnej fáze spolupráce v rámci projektu 301011N301.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom 5 hlavných aktivít:

  1. Zabezpečenie činnosti expertných pracovných skupín, projektovej rady a iných platforiem v rámci projektu

Cieľom aktivity je zabezpečenie kvalitnej implementácie projektu, vytvorením priestoru pre medzirezortnú a medzisektorovú expertnú komunikáciu a koordináciu v rámci projektového partnerstva.

  1. Aktivita 2: Zavadzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie

Cieľom aktivity je prenesenie odskúšaných postupov a odporúčaní pre prácu CKO do implementačnej praxe, prostredníctvom tvorby konkrétnych metodických návodov pre RO/SO v súlade s kompetenciami CKO.

  1. Aktivita 3: Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF

Cieľom aktivity je na základe analytických a prieskumných zistení z pilotnej fázy projektu vytvoriť praktické nástroje a postupy na zvýšenie transparentnosti a zvýšenie kvality práce s informáciami v rámci riadenia implementácie EŠIF.

  1. Aktivita 4: Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém

Cieľom aktivity je rozvíjať medzirezortnú spoluprácu pri hľadaní riešení prierezových problémov a tém v rámci implementácie EŠIF, tak v oblasti tvorby výziev, vyzvaní a národných projektov, ako aj počas implementácie podporených projektov. Aktivita bude zameraná na hľadanie riešení v oblastí synergií a komplementarít na projektovej úrovni, nových prístupov k práci s možnými žiadateľmi o podporu z EŠIF a nových prístupov k prijímateľom počas implementácie projektov.

  1. Aktivita 5: Obsahová, metodická a analytická podpora pre expertov ÚSVROS

Cieľom aktivity je zabezpečenie kvalitnej a koordinovanej implementácie obsahových aktivít na strane partnera projektu ÚSVROS.

Výstupy aktivít sú popísané v časti 7.2 tejto ŽoNFP.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.02.2019
Celková suma
150,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
145,340 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Medzirezortné riadenie implementácie EŠ…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Práca s informáciami a zvyšovanie trans…
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
09.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Zavádzanie participatívnych implementač…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
09.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Obsahová, metodická a analytická podpor…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Zabezpečenie činnosti pracovných skupín…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
06.06.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
70,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.05.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
1,347 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plapt, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,233 €
Schválené na preplatenie
16,233 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,221 €
Schválené na preplatenie
11,221 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny vyplácené z prostriedkov technickej pomoci

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
897 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdavotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
2,294 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,969 €
Schválené na preplatenie
3,969 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06 2018 až 02 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
2,496 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,929 €
Schválené na preplatenie
27,929 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
2,673 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
3,910 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
1,326 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za jún 2018 - február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,503 €
Schválené na preplatenie
18,503 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
1,850 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvod zamestnávateľa za jún 2018 -február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,590 €
Schválené na preplatenie
2,590 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné postenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,166 €
Schválené na preplatenie
4,166 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2018 - Február 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,758 €
Schválené na preplatenie
29,758 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie

Priestory a občerstvenie (6.-7.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Prenájom priestorov a techniky

Priestory a občerstvenie (6.-7.11.2018)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
04.02.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.