Popis projektu

Cieľom a zároveň hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt zameraný na modernizáciu vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj v úseku od štátnej slovensko-rakúskej hranice (r.km 1880,26) po štátnu slovensko-maďarskú hranicu (r.km 1708,20). Vypracovanie Štúdie je v rámci predinvestičnej a projektovej prípravy prvou fázou realizácie navrhovaného projektu, ktorej merateľným ukazovateľom je „Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE)“, v počte 1. Vypracovanie Štúdie sleduje zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy a vytváranie predpokladov na odstránenie kľúčových úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy v TEN-T. Súčasťou Štúdie je zhodnotenie stavu existujúcich plavebných znakov a používanej techniky, návrh osadenia a modernizácie signalizačných plavebných znakov, resp. vytyčovacích zariadení, návrh modernizácie signalizačných znakov (inteligentné AIS AtoNs bóje, systém ich sledovania a prevádzky), návrh integrácie systému inteligentných bóji a virtuálnych bóji do systému riečnych informačných služieb, návrh optimálneho riešenia vytyčovania plavebnej dráhy s ohľadom na existujúcu flotilu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku (SVP, š. p.), resp. jej modernizáciu alebo rozšírenie (nové vytyčovacie plavidlo, nové malé plavidlo – min. 1 ks, optimálne 2 ks), návrh špecifikácie technologických zariadení na palube plavidla/-iel v kontexte návrhu modernizovaných signalizačných znakov, návrh polohy a osadenia vodomerných staníc na kritické úseky a diaľkový prenos dát a údajov na dispečing, návrh inštalácie senzorov na mosty pre meranie aktuálnej podjazdnej výšky a inštalácia digitálnych tabúľ na zobrazovanie informácií o aktuálnej podjazdnej výške pod mostom, diaľkový prenos dát a údajov na dispečing. Projekt bude realizovaný na úrovni Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a bude prínosom pre prepravcov a operátorov pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy (na medzinárodnej a národnej úrovni) ale aj pre širokú verejnosť.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.01.2021
Celková suma
177,883 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti p…
Typ
E. Predinvestičná a…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
13.12.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
19.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
13.12.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
19.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra spoločnosti Metalcon, s.r.o., č. 2020014

Faktúra spoločnosti Metalcon, s.r.o., č. 2020014

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov IČO
Názov
Metalcon, s.r.o.
IČO
35893788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.