Popis projektu

Globálnym cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu  a starostlivosti v ranom detstve a zlepšenie technickej vybavenosti v obci Dravce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  v prešovskom kraji. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať ako rozšírenie predškolského zariadenia prístavbou  existujúcej budovy materskej školy s dôrazom na zvýšenie kapacity materskej školy v obci  s prítomnosťou MRK.  Realizáciou predkladaného  projektu  sa predovšetkým zvýši kapacita existujúcej  materskej školy o 52,09% (zo 48 na 73 detí), pričom  počet detí z marginalizovaných rómskych komunít bude 15, čo predstavuje nárast o 31,25 % z  kapacity existujúcej materskej školy v čase podania ŽoNFP, teda z kapacity pred jej rozšírením. Zároveň realizáciou aktivít projektu  dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie  v budove o  73 300 kWh/rok a  zníženiu  emisií skleníkových plynov o 0,2002 t ekviv CO2.  Prístavba materskej školy je navrhnutá tak, aby po realizácii projektu vyhovovala súčasným tepelnotechnickým normám a vytvorila s existujúcou materskou školou jeden komplexný funkčný celok.

Viac
Subjekt
Obec Dravce
Miesta realizácie
Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.05.2019
Celková suma
163,228 €
Vlastné zdroje
8,161 €
Vyčerpané z projektu
162,121 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2.1. Rekonštrukcia budovy materskej ško…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
15.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
22,0 (osoby)
Cieľ
38,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
24.09.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
72300,0 (kWh/rok)
Cieľ
72300,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.09.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,2002 (tony CO2 eq)
Cieľ
0,2002 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
24.09.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
73,0 (osoby)
Cieľ
73,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,154 €
Schválené na preplatenie
78,154 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,154 €
Schválené na preplatenie
78,154 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,668 €
Schválené na preplatenie
43,668 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,668 €
Schválené na preplatenie
43,668 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,298 €
Schválené na preplatenie
40,298 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,298 €
Schválené na preplatenie
40,298 €
Realizácia
26.06.2019
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.