Popis projektu

Strategickým cieľom CLLD je vytvoriť komplexnú sieť infraštruktúry na rozvoj služieb pre obyvateľov a návštevníkov územia v súlade s prírodným, kultúrnym a športovým potenciálom.

Hlavným cieľom projektu je podpora miestneho rozvoja v území MAS Pro Tatry, o.z. pomocou animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD a pomocou výdavkov súvisiacich s prevádzkou a animáciami v rámci dodatočnej alokácie.  

Cieľ projektu je v súlade s aktualizovanou výzvou: 27/PRV/2018 a v súlade z Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, prioritnou os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou a so Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.

V zmysle nariadenia EÚ č. 1303/2013 patria animácie medzi základné činnosti MAS, nakoľko práve s podporou animačných aktivít je možné efektívne implementovať stratégiu miestneho rozvoja CLLD. Animácie taktiež zviditeľnia MAS, jej opodstatnenosť v regionálnom rozvoji a podporia tak aj lokálpatriotizmus u obyvateľov na území nášho regiónu. Cieľovú skupinu predstavujú samotní členovia, aktéri rozvoja a obyvatelia na území MAS.

Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená v rámci dvoch hlavných aktivít projektu:

  1.  Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním
  2.  Výdavky súvisiace s dodatočnou alokáciou

Všetky činnosti projektu, ako aj spôsob a postup jeho realizácie, sú reálne stanovené z vecného aj časového hľadiska, podrobne a logicky popísané. Časový harmonogram realizácie projektu je naplánovaný na obdobie 73 mesiacov.

MAS Pro Tatry, o.z. disponuje dostatočným administratívnym, organizačným a technickým zabezpečením. Miesto realizácie projektu je v okrese Kežmarok a Poprad. Celkovo na základe výsledkov projektu, merateľných ukazovateľov vznikne:

  • Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS) – 83 850
  • Počet vybraných MAS – 1.

Správna rada združenia zriadila Kanceláriu MAS, na ktorú prechádza zodpovednosť pod vedením Správnej rady a manažéra MAS zabezpečiť plynulú  realizáciu Stratégie CLLD. Všetky plánované výdavky sú oprávnené, v súlade s príslušnou výzvou a cieľom MAS je minimalizovať tieto náklady pri dodržaní kvalitných výstupov projektu.

Propagácia projektu Občianske združenie Pro Tatry zabezpečí propagáciu projektu informačnými a stálymi tabuľami, označením kancelárie MAS, používaním dokumentov a materiálov s povinnými logami, inzerciou v elektronických i printových médiách, prevádzkou vlastnej webovej stránky, šírením príkladov dobrej praxe, registráciou projektu i samotnej MAS v Národnej sieti rozvoja vidieka SR, účasťou na medzinárodných podujatiach. Miesto realizácie projektu je územie MAS Pro Tatry, o.z. ktoré  tvorí 15 obcí, nachádzajúcich sa na Východnom Slovensku, spadajúcich pod Prešovský samosprávny kraj, v okrese Kežmarok a Poprad. 

Viac
Subjekt
Pro Tatry, o. z.
Miesta realizácie
Mlynčeky, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Mengusovce, Mlynica, Nová Lesná, Poprad, Svit, Štôla, Štrba, Veľký Slavkov, Vysoké Tatry
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2025
Celková suma
52,001 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Animačné náklady MAS v súvislosti s oži…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
10.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
83850,0 (počet)
Cieľ
83850,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tvorba webovej stránky

Tvorba webovej stránky Pro Tatry, o.z.

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

Údržba webovej stránky 3 - 8/2019

Správa a údržba webovej stránky 03-08/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Údržba webovej stránky 9 - 10/2019

Správa a údržba webovej stránky 09-10/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Údržba webovej stránky 11 - 12/2019

Správa a údržba webovej stránky 11-12/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Údržba webovej stránky 1-2/2020

Správa a údržba webovej stránky 01-02/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

prenájom a stravovanie počas pracovného stretnutia – školenie VS MAS Pro Tatry, o.z.

Prenájom a stravovanie počas pracovného stretnutia - školenie VS MAS

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Peter Simčák - SIMI
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Zabezpečenie informačno-pracovného stretnutia MAS

Zabezpečenie informačno-pracovného stretnutia MAS

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Milan Šefc
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Grafický návrh, tlač a montáž veľkoplošnej fólie One Vision

Grafický návrh, tlač a montáž veľkoplošnej fólie One Vision

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 7 - 8/2019

Tvorba obsahu webovej stránky 07 - 08/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 9 - 10/2019

Tvorba obsahu webovej stránky 09 - 10/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 11 - 12/2019

Tvorba obsahu webovej stránky 11 - 12/2019

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 1-2/2020

Tvorba obsahu webovej stránky 01 - 02/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 03/2020

Tvorba obsahu webovej stránky 03/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 04/2020

Tvorba obsahu webovej stránky 04/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Tvorba obsahu webovej stránky 5-6/2020

Tvorba obsahu webovej stránky 05 - 06/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

zabezpečenie informačného stretnutia verejného sektora MAS

Zabezpečenie informačného stretnutia verejného sektora MAS

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Peter Simčák - SIMI
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Tvorba obsahu webstránky a FB 12/2020

Tvorba obsahu web.stránky a FB 12/2020

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 1/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 1/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 2/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 2/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 3/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 3/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 4/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 4/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 5/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 5/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 6/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 6/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 7/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 7/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 8/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 8/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 9/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 9/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 10/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 10/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2021
Názov

Tvorba obsahu web.stránky a FB 11/2021

Tvorba obsahu web.stránky a FB 11/2021

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 12/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 12/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Propagačný predmet - MED

Propagačný predmet - MED

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Mgr. Peter Sklenka
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Propagačný predmet - MED

Propagačný predmet - MED

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Mgr. Peter Sklenka
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Propagačné predmety a nálepky

Propagačné predmety a nálepky

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Propagačné predmety a nálepky

Propagačné predmety a nálepky

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 1/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 1/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 2/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 2/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 3/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 3/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 4/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 4/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 5/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 5/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 6/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 6/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 7/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 7/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 8/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 8/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 9/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 9/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 10/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 10/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 11/2022

Tvorba obsahu (web, FB, Instagram) 11/2022

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Zálohová faktúra - Organizačné zabezpečenie podujatia: „Výmena skúseností a príklady dobrej praxe – infraštruktúra cestovný ruch v horskej krajine Mont Blanc

ZF - Organizačné zabezpečenie podujatia: „Výmena skúseností a príklady dobrej praxe – infraštruktúra cestovný ruch v horskej krajine Mont Blanc

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
6,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Fa - Organizačné zabezpečenie podujatia: „Výmena skúseností a príklady dobrej praxe – infraštruktúra cestovný ruch v horskej krajine Mont Blanc

Fa - Organizačné zabezpečenie podujatia: „Výmena skúseností a príklady dobrej praxe – infraštruktúra cestovný ruch v horskej krajine Mont Blanc

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

organizačný poplatok - zdaniteľná položka

Fa - Organizačné zabezpečenie podujatia: „Výmena skúseností a príklady dobrej praxe – infraštruktúra cestovný ruch v horskej krajine Mont Blanc

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Propagačné oblečenie Pro Tatry, o.z.

Propagačné oblečenie Pro Tatry, o.z.

Vlastník dokladu
Pro Tatry, o. z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská obchodná a priemyselná komora
IČO
30842654
Názov
Peter Simčák - SIMI
IČO
17115426
Názov
Milan Šefc
IČO
41643712
Názov
MANIRA, s.r.o.
IČO
36805904
Názov
Tomáš Tišťan - MEDIA
IČO
46088270
Názov
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy
IČO
41011376
Názov
MARMOT FUTURE s. r. o.
IČO
53129555
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.