Popis projektu

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku riadenia údajov a zdieľania údajov, či už medzi inštitúciami verejnej správy alebo medzi subjektami mimo verejnej správy.

Podľa § 34a kompetenčného zákona je ÚPPVII ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. ÚPPVII v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vrátane realizácie centrálnych stavebných blokov pre Manažment údajov.

ÚPVII je podľa zákona 305/2013 správcom spoločného modulu Procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorého súčasťou je aj centrála integračná platforma. Cieľom realizácie národného projektu (ďalej NP CIP a MOU), ktorý je súčasťou reformného zámeru ,  je ďalší rozvoj platformy dátovej integrácie a riešenie manažmentu osobných údajov v súlade s cieľmi definovanými v strategickej priorite Manažment údajov. 

NP CIP a MOU ma dve časti z dvoch, ktoré sú tvorené modulmi:

  1. PaaS pre manažment údajov
  2. Distribúcia údajov
  3. Obslužná zóna
  4. Podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov
  5. WEB prístup
  1. GDPR
  2. Logovanie prístupov
  3. Modul správy osobných údajov
  4. Modul správy súhlasov
  5. PoC asistent

Výsledkom  NP CIP a MOU v časti  bude:

 • Rozšírenie a vylepšenie GUI pre komunikáciu s registrami, vďaka čomu bude princíp „jeden-krát“ a časť služieb CIP prístupná aj pre používateľov s neintegrovanými systémami alebo chýbajúcimi informačnými systémami, GUI umožní používateľsky zmysluplný a plnohodnotný ekvivalent G2G služieb CIP, služba pre priamy „push model“ distribúcie údajov, čo umožní pilotne nasadiť proaktívne služby a zrušiť oznamovacie povinnosti,
 • zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra ako súčasť zjednodušenia distribúcie a synchronizácie údajov,
 • platformové služby PaaS pre manažment údajov (integračná platforma ako služba a master data management ako služba) – všetky inštitúcie verejnej správy môžu realizovať manažment svojich údajov s využitím týchto nástrojov,
 • vytvorenie rozhrania na Portál otvorených údajov (data.gov.sk) umožňujúca OVM zjednodušiť publikovanie otvorených údajov pomocou CIP,
 • publikovanie a evidencia oprávnení pre získavanie údajov a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie
 • nástroje pre obsluhu konzumentov a poskytovateľov údajov.

Výsledkom  NP CIP a MOU v časti    budú:

 • nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv:  právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) – PIMS (personal information management system),
 • na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,
 • umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),
 • umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,
 • zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov – poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2023
Celková suma
16,748,161 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
0,4 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Položka č. 49 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 22 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 48 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2021 3900040, 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900020, 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 35 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 46 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 47 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Faktúra č. 6012344

Faktúra č. 6012344 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
211,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra č. 6012344

Faktúra č. 6012344 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
510,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra č. 311220229

Faktúra č. 311220229 Zmluvy o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
211,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 311220229

Faktúra č. 311220229 Zmluvy o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
510,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 6012345

Faktúra č. 6012345 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
634,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 6012345

Faktúra č. 6012345 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,621,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 6012345

Faktúra č. 6012345 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
67,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

625001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

623 - Roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625004 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

621 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

621 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625002 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625002 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625003 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625005 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625002 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625003 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625001 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625004 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

612001 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625007 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

611 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

611 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

611 - roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625004 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

623 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625002 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

612001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625003 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625007 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

612001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625004 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625007 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625005 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

611 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625005 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625003 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625007 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

625002 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625004 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

612001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625005 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

612001 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

623 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

621 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625003 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

611 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

611 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

612001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625002 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625005 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625007 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625007 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625004 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625003 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625003 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

611 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625005 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

621 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625003 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625005 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625002 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625004 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625007 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625007 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625002 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625004 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

611 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

623 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

625001 – roz.položka 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

621 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

614 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625004 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

623 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625002 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625003 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625005 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625007 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625004 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625003 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625002 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

614 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

612001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

612001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625007 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625005 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

611 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

611 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 06_2021 3900022, 3900023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

625001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

621 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

623 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625005 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

611 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625003 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625003 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

612001 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625002 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

621 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625007 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625004 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625002 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

612001 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

611 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625007 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625005 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625004 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625003 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625002 – roz.položka 48

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

611 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625005 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

612001 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625007 – roz.položka 27

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

625004 – roz.položka 22

Zaúčtovanie na projekt 07_2021 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Faktúra DXC č. 6011694

Faktúra č. 6011694 Zmluva o dielo č. 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
812,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DXC č. 6011694

Faktúra č. 6011694 Zmluva o dielo č. 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
812,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra DXC č. 6011693

Faktúra č. 6011693 Zmluva o dielo č. 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
382,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DXC č. 6011693

Faktúra č. 6011693 Zmluva o dielo č. 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
382,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra MIM č. 311210251

Faktúra č. 311210251 Zmluva o dielo č. 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
382,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra MIM č. 311210251

Faktúra č. 311210251 Zmluva o dielo č. 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
382,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra DXC č. 6012041

Faktúra č. 6012041 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
197,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DXC č. 6012041

Faktúra č. 6012041 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
29,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DXC č. 6012041

Faktúra č. 6012041 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
439,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6012042 Zmluva o dielo 60/2021

Faktúra č. 6012042 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
121,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 311220083

Faktúra č. 311220083 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
121,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6012749

Faktúra č. 6012749 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,320,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012749

Faktúra č. 6012749 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
116,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012749

Faktúra č. 6012749 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
112,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220380

Faktúra č. 311220380 Zmluvy o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
112,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220380

Faktúra č. 311220380 Zmluvy o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
116,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220380

Faktúra č. 311220380 Zmluvy o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
1,320,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012759

Faktúra č. 6012759 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
156,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012759

Faktúra č. 6012759 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
784,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900042, 3900073, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900042, 3900073, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

3900042, 3900073, 3900044

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900042, 3900073, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900042, 3900073, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900052, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900052, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900052, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900052, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057, 3900058, 3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057, 3900058, 3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Položka č. 28 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057, 3900058, 3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057, 3900058, 3900059

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Faktúra č. 6013018

Faktúra č. 6013018 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
348,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Faktúra č. 6013018

Faktúra č. 6013018 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
30,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Faktúra č. 6013018

Faktúra č. 6013018 Zmluva o dielo 61/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
677,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Faktúra č. 6013039

Faktúra č. 6013039 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
506,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra č. 6013039

Faktúra č. 6013039 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
34,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra č. 311230133

Faktúra č. 311230133 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
34,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra č. 311230133

Faktúra č. 311230133 Zmluva o dielo 60/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
506,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010008, 1010009

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010008, 1010009

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Pozícia č. 26 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010008, 1010009

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010028, 1010029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

Položka č. 17 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010028, 1010029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

Položka č. 36 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010028, 1010029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010028, 1010029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010028, 1010029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010023, 1010024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Položka č. 17 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010023, 1010024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Položka č. 36 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010023, 1010024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010023, 1010024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Položka č. 31 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010023, 1010024

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 5_2023 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Položka č. 17 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 5_2023 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Položka č. 41 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 5_2023 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 5_2023 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Položka č. 36 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 5_2023 1010032, 1010033

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Položka č. 42 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 43 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 45 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 17 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 20 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 41 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 38 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 36 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Položka č. 30 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010053, 1010054, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.