Popis projektu

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Hornozoborská v meste Nitra je nutná z dôvodu častej poruchovosti jestvujúceho vodovodu.

Rekonštrukciou verejného vodovodu dochádza k výmene vodovodných potrubí po životnosti za nové, s lepšími hydraulickými parametrami, čím sa zabezpečí významné zníženie strát vo vodovodnej sieti a dôjde k zlepšeniu tlakových pomerov vodovodnej siete. Zároveň sa zníži počet porúch na vodovodnej sieti, čo výrazne ovplyvňuje hospodárnosť prevádzky verejných vodovodov. Ďalej sa zabezpečí zlepšenie kvalitatívnych parametrov a zdravotnej nezávadnosti pitnej vody v súlade s §13 ods. 1 požiadavkami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení osobitných predpisov.

Nové vodovodné potrubie bude spĺňať kvalitatívne a hygienické požiadavky v súlade so smernicou 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu a nariadením vlády č. 354/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Navrhovaný projekt po svojom dokončení a uvedení do prevádzky skvalitní stav napojenosti obyvateľov v danej oblasti na verejný vodovod, prispeje k bezproblémovému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou, dôjde k zlepšeniu situácie v súvislosti so zvýšením počtu obyvateľov majúcich trvalý prístup ku kvalitnej pitnej vode z verejných vodovodov, zlepší sa využiteľnosť miestnych vodných zdrojov a tým sa podstatne zmenšia úniky vody.

Projekt je v súlade so stratégiou IROP – Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ktorá nadväzuje na tematický cieľ č. 6 Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov, so špecifickým cieľom 4.2.1 IROP, ako aj Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. 

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.07.2021
Celková suma
171,354 €
Vlastné zdroje
17,135 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie vodovodu
Typ
C. UMR_Budovanie ve…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
10.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
10.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
19.12.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
153,0 (osoby)
Cieľ
153,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet km vybudovanej vodovodnej siete
Hodnota
0,681 (km)
Cieľ
0,681 (km)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Faktúra - Stavebný dozor

Faktúra - Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o.
IČO
51151898
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.