Popis projektu

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Hornozoborská v meste Nitra je nutná z dôvodu častej poruchovosti jestvujúceho vodovodu.

Rekonštrukciou verejného vodovodu dochádza k výmene vodovodných potrubí po životnosti za nové, s lepšími hydraulickými parametrami, čím sa zabezpečí významné zníženie strát vo vodovodnej sieti a dôjde k zlepšeniu tlakových pomerov vodovodnej siete. Zároveň sa zníži počet porúch na vodovodnej sieti, čo výrazne ovplyvňuje hospodárnosť prevádzky verejných vodovodov. Ďalej sa zabezpečí zlepšenie kvalitatívnych parametrov a zdravotnej nezávadnosti pitnej vody v súlade s §13 ods. 1 požiadavkami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení osobitných predpisov.

Nové vodovodné potrubie bude spĺňať kvalitatívne a hygienické požiadavky v súlade so smernicou 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu a nariadením vlády č. 354/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Navrhovaný projekt po svojom dokončení a uvedení do prevádzky skvalitní stav napojenosti obyvateľov v danej oblasti na verejný vodovod, prispeje k bezproblémovému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou, dôjde k zlepšeniu situácie v súvislosti so zvýšením počtu obyvateľov majúcich trvalý prístup ku kvalitnej pitnej vode z verejných vodovodov, zlepší sa využiteľnosť miestnych vodných zdrojov a tým sa podstatne zmenšia úniky vody.

Projekt je v súlade so stratégiou IROP – Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ktorá nadväzuje na tematický cieľ č. 6 Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov, so špecifickým cieľom 4.2.1 IROP, ako aj Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. 

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.09.2020
Celková suma
179,652 €
Vlastné zdroje
17,965 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie vodovodu
Typ
C. UMR_Budovanie ve…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
19.12.2018
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
153,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet km vybudovanej vodovodnej siete
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,681 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.