Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie jazykovej učebne, zriadenie školskej knižnice, polytechnickej učebne a IKT učebne. Hoci školskú knižnicu máme, potrebovali by sme ju revitalizovať a doplniť knižným fondom, aby sme ju mohli viac využívať vo vyučovacom procese. Učebňa polytechniky, biologická učebňa a jazyková učebňa  nám na škole chýba.


Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: jazykovej učebne, školskej knižnice, polytechnickej učebne a IKT učebne pre žiakov našej základnej školy.


Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. 
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.


Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.  Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.


Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školskej knižnice,
 • obstaranie IKT učebne.

 
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne biochémie, v rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebňa, školská knižnica a IKT učebňa. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ Spišská Nová Ves
 • Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ Spišská Nová Ves
 • Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ  Spišská Nová Ves
 • Zriadenie IKT učebne pre ZŠ  Spišská Nová Ves

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Spojená škola, J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves.


Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0321 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,
Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.04.2023
Celková suma
128,661 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie novej IKT učebne pre ZŠ Spišs…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriadenie novej polytechnickej učebne p…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ Spiš…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
218,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.