Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci projektu sa vytvorí a vo výstupných oddieloch partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotne overí inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených. Prostredníctvom jedinečného postavenia žiadateľa (orgán s celoštátnou pôsobnosťou vo veciach väzenstva) projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už vo väzení), zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z väzenia. Vyhodnotené výsledky projektu budú zapracované do všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov prijímateľa a partnerov. Miestom realizácie projektu je menej rozvinutý región, tzn. všetky kraje SR okrem BSK. Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou zloženou z podaktivít:

  • Riadiaci výbor,
  • Informačno-poradenské služby vo výstupnom oddiele,
  • Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy,
  • Informačno-poradenské služby pre osobitné skupiny,
  • Evaluácia projektu.

Žiadateľom projektu je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Partnermi sú ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.09.2022
Celková suma
11,360,045 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
806,205 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie o...
Typ
Podpora komplexné...
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie o...
Typ
Podpora komplexné...
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie o...
Typ
Podpora komplexné...
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
-
Cieľ
3200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politík 12 mesiacov po ich prijatí
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.