Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci projektu sa vytvorí a vo výstupných oddieloch partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotne overí inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených. Prostredníctvom jedinečného postavenia žiadateľa (orgán s celoštátnou pôsobnosťou vo veciach väzenstva) projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už vo väzení), zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z väzenia. Vyhodnotené výsledky projektu budú zapracované do všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov prijímateľa a partnerov. Miestom realizácie projektu je menej rozvinutý región, tzn. všetky kraje SR okrem BSK. Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou zloženou z podaktivít:

  • Riadiaci výbor,
  • Informačno-poradenské služby vo výstupnom oddiele,
  • Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy,
  • Informačno-poradenské služby pre osobitné skupiny,
  • Evaluácia projektu.

Žiadateľom projektu je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Partnermi sú ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.09.2022
Celková suma
11,360,045 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
806,205 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
126,0 (počet)
Cieľ
3200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politík 12 mesiacov po ich prijatí
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 10/2018

PS 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
10,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 10/2018 -ústavy

ŠNN - PS - 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
12,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
5,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614000 Odmeny

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
7,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

ŠNN Ústavy SH 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
16,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.