Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci projektu sa vytvorí a vo výstupných oddieloch partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotne overí inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených. Prostredníctvom jedinečného postavenia žiadateľa (orgán s celoštátnou pôsobnosťou vo veciach väzenstva) projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už vo väzení), zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z väzenia. Vyhodnotené výsledky projektu budú zapracované do všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov prijímateľa a partnerov. Miestom realizácie projektu je menej rozvinutý región, tzn. všetky kraje SR okrem BSK. Projekt bude realizovaný hlavnou aktivitou zloženou z podaktivít:

  • Riadiaci výbor,
  • Informačno-poradenské služby vo výstupnom oddiele,
  • Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy,
  • Informačno-poradenské služby pre osobitné skupiny,
  • Evaluácia projektu.

Žiadateľom projektu je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Partnermi sú ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.09.2023
Celková suma
14,082,772 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,670,407 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Resocializácia a aktívne začlenenie obč…
Typ
Podpora komplexného…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politík 12 mesiacov po ich prijatí
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
3439,0 (počet)
Cieľ
3600,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy zamestnanci - 02/2022

Preúčtovanie nákladov 202202

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

PS 02/2022 ŠNN

PS 02/2022 ŠNN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy príslušníci 4/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
23,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

mzdy zamestnanci 4/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
75,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

PS ŠNN 4/2022

PS ŠNN 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy príslušníci 5/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdy zamestnanci 5/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
74,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

PS ŠNN 5/2022

PS ŠNN 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy príslušníci 3/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
24,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

mzdy zamestnanci 3/2022

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
74,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

PS ŠNN 3/2022

PS ŠNN 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
16,701 €
Schválené na preplatenie
16,701 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
-
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
1,461 €
Realizácia
-
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
-
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky

SH - 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 10/2018

PS 10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,538 €
Schválené na preplatenie
9,538 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 10/2018 -ústavy

ŠNN - PS - 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
12,735 €
Schválené na preplatenie
12,735 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2018

Paušálna sadzba 11-12/2018 ústavy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27,546 €
Schválené na preplatenie
27,546 €
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,003 €
Schválené na preplatenie
9,003 €
Realizácia
-
Názov

616000 Doplatok k platu a ďalší plat

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
1,443 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
-
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 1-2/2019

PS 1-2/2019 UPSVR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,993 €
Schválené na preplatenie
4,993 €
Realizácia
-
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov ŽL 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
1,091 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov HnP 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov LEO 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
659 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov SU 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov NR 10/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov SU 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov PO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov ŽEL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov SU 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov NR 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov LEO 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
674 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov HnP 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov BB 12/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,077 €
Schválené na preplatenie
2,077 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov IL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov ŽEL 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov NR 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov BB 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov HnP 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
1,742 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE 11/2018

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

PS 11-12/2018

Paušálna sadzba 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
24,198 €
Schválené na preplatenie
24,198 €
Realizácia
-
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,267 €
Schválené na preplatenie
2,267 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
16,081 €
Schválené na preplatenie
16,081 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,614 €
Schválené na preplatenie
2,614 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
1,414 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,672 €
Schválené na preplatenie
18,672 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

642015 Na nemocenské dávky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí z 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
1,482 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
4,280 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614000 Odmeny

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 Osobný príplatok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí p 11/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
4,280 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612002 Ostatné príplatky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
2,278 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

614000 Odmeny

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,659 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
4,709 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
20,829 €
Schválené na preplatenie
20,829 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
1,592 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
2,916 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

642015 Na nemocenské dávky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 1/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
2,278 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
4,709 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
1,599 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Rozúčtovanie peňažných náležitostí príslušníkov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
24,341 €
Schválené na preplatenie
24,341 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
1,803 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
3,408 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Rozúčtovanie peňažných náležitostí zamestnancov 2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

PS 1-2/2019

Paušálna sadzba 1-2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
29,842 €
Schválené na preplatenie
29,842 €
Realizácia
-
Názov

637033 Paušálne sadzba

PS 3-4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,567 €
Schválené na preplatenie
12,567 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
1,636 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

629000 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

616000 Doplatok k platu a ďalší plat

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
3,040 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,702 €
Schválené na preplatenie
10,702 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

4/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
1,467 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

629000 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

627000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

616000 Doplatok k platu a ďalší plat

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
1,590 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

3/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,494 €
Schválené na preplatenie
10,494 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov PO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov NR 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
2,295 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov BB 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov BB 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov SU 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov IL 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,231 €
Schválené na preplatenie
2,231 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

PN

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov SU 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE-ŠA 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

623000 Poistné do iných zdravotných poisťovní

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov ŽEL 1/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov HnP 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
353 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat + náhrady

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
2,193 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov KE 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

628003 Poistenie na úrazové zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

628004 Poistenie na invalidný výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

628002 Poistenie na výsluhový dôchodok

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 Osobný príplatok

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 Ostatné príplatky

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

628001 Poistenie na nemocenské zabezpečenie

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

628005 Poistenie na výsluhový príspevok

Predpis služobných príjmov LEO 2/2019

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €