Implementácia decentralizovaných úloh II. v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 4/2016 - 2/2019

Mesto Košice

Popis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie optimálnej podpory pre efektívnu implementáciu OP IROP v programovom období 2014-2020 prostredníctvom administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu (ďalej len "SO") pre IROP krajského mesta Košice (ďalej len "KM").

V rámci implementácie projektu sa budú refundovať mzdové náklady oprávnených zamestnancov SO pre IROP za obdobie 03/2017 - 02/2019,  zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len "DoVP") vykonávajúcich odborné hodnotenie žiadosti o NFP za obdobie od 11/2017 - 12/2018 a cestovné náhrady súvisiace so vzdelávaním a zvyšovaním odbornosti zamestnancov SO pre IROP za obdobie 4/2016 - 12/2018 (od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO/SO, t.j. 21.4.2016).

Výkon činností SO má dopad na celé územie KM a priľahlej mestskej funkčnej oblasti. Realizáciou projektu bude dosiahnuté zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít a udržateľnosť SO pre IROP KM na vykonávanie všetkých úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu RO/SO.

Oprávnené aktivity projektu budú realizované v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít uvedenými vo vyzvaní: 

Výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu sú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v časti 10. "Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele".

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.03.2019
Celková suma
139,120 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Vyčerpané z projektu
139,063 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Cestovné náhrady - zamestnanci Oddeleni…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
24.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
27.11.2018
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci O…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
21.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
41,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
3,4938 (FTE)
Cieľ
3,2829 (FTE)
Naposledy aktualizované
17.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
56,0 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.05.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dohody

Sumár dohody

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,964 €
Schválené na preplatenie
5,964 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
95,970 €
Schválené na preplatenie
95,970 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady

Sumarizačný hárok cestovné náhrady 01

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady

sumarizačný hárok cestovné náhrady 02

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady

sumarizačný hárok cestovné náhrady 03

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,447 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
32,686 €
Schválené na preplatenie
32,686 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.