Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Špecifické ciele projektu:
•           obstaranie prírodovedných učební (fyzikálna učebňa a biologická/chemická učebňa),
•           obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
•           obstaranie IKT učební,
•           stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.
 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:
- zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
- zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,
- zlepšenie technického vybavenia školských knižníc.
- zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební
 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálnej učebne s kapacitou 24 žiakov, biologickej/chemickej odbornej učebne s kapacitou 24 žiakov, jazykovej učebne s kapacitou 23 žiakov a IKT učebne s kapacitou 30 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.
Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou piatich hlavných aktivít projektu:
•           Zriadenie modernej jazykovej učebne pre ZŠ Čierny Brod
•           Zriadenie modernej biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Čierny Brod
•           Zriadenie modernej fyzikálnej učebne pre ZŠ Čierny Brod
•           Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Čierny Brod
•           Stavebné úpravy
a podpornými aktivitami:
•           Informovanie a komunikácia
•           Riadenie projektu
 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola Čierny Brod, Hlavná 148, 925 08 Čierny Brod.
Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:
•           P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
•           P0319 Počet podporených učební IKT
•           P0320 Počet podporených učební jazykových
•           P0322 Počet podporených učební prírodovedných
•           P0327 Počet podporených základných škôl
 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:
- zabezpečenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
- zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební, 
- zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,
- zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební

Viac
Subjekt
Obec Čierny Brod
Miesta realizácie
Čierny Brod
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.09.2023
Celková suma
163,635 €
Vlastné zdroje
8,182 €
Vyčerpané z projektu
22,094 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
06.09.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
07.09.2023
Názov
Zriadenie modernej IKT učebne pre ZŠ Či…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
17.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Zriadenie modernej fyzikálnej učebne pr…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Zriadenie modernej biologicko chemickej…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Zriadenie modernej jazykovej učebne pre…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
17.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
19.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
07.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
157,0 (osoby)
Cieľ
157,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko-chemickú učebňu

FAKTÚRA č.232000071

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

FAKTÚRA č.232000071

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko-chemickú učebňu

FAKTÚRA č.232000071

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

FAKTÚRA č.232000071

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre biochemickú učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
8,950 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre fyzikálnu učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,836 €
Schválené na preplatenie
8,836 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
2,573 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre IKT učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Nábytok pre fyzikálnu učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Nábytok pre biochemickú učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra číslo: 222-850/2022

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

IKT pre IKT učebňu

Faktúra č. 223-136/2023

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre fyzikálnu učebňu

Faktúra č. 223-136/2023

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra č. 223-136/2023

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre bio-chem. učebňu

Faktúra č. 223-136/2023

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra č. 20230013

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra č. 20230013

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové vádavky

Vlastník dokladu
Obec Čierny Brod
Dodávateľ
Obec Čierny Brod
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ŠKOLEX, spol. s r.o.
IČO
31396763
Názov
Obec Čierny Brod
IČO
00305880
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.