Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia a prístavba existujúcej budovy v obci Haligovce. Rozsah navrhovaných stavebných prác je  v objeme 379 996,01 EUR s DPH. Navrhovaný stav je projektovaný na zastavanú plochu 299,82 m2 a podlahovú plochu  233,46 m2. V rámci stavebných prác sa vykoná zmena objektu na jednopodlažný bezbariérový objekt, pričom výsledkom bude dom s dvoma bytovými jednotkami pre celkovo 12 prijímateľov sociálnej služby (v každej bytovej jednotke budú ubytovaní 6 prijímatelia sociálnej služby).  Každá bytová jednotka bude mať samostatný vchod.

Objekt bude dispozične riešený nasledovne:

Bytová jednotka A: spoločenská miestnosť spojená s kuchynkou a jedálňou, 3x spálňa, 2x kúpeľňa, WC, miestnosť pre personál zariadenia, sociálne zázemie pre personál

Bytová jednotka B: spoločenská miestnosť spojená s kuchynkou a jedálňou, 3x spálňa, 2x kúpeľňa, WC.

V rámci vybavenia žiadateľ obstará jednak nábytok do izieb pre klientov ( postele, stoly, stoličky...) a spoločenských miestností, vybavenie kuchyne a kúpeľní tak nábytkom ako aj bielou a čiernou technikou ( varné dosky, chladničky, práčky... ), a vybudovanie zázemia pre personál.

Zariadenie bude fungovať ako deinšinštitucionalizované  zariadenie exitujúceho zariadenia  sociálnych služieb, poskytujúce rodinné ubytovanie podľa § 1 ods. 2 písm. p) vyhlášky 259/2008 Z.z. , v ktorom sa bude poskytovať sociálna služba- domov sociálnych služieb..

Projektom sa vytvoria vhodné priestorové podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Sociálnou službou pre týchto prijímateľov sa v tomto prípade  rozumie poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu stravy, upratovanie, rozvoj pracovných zručností, realizácia záujmových činností, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Viac
Subjekt
ŽIVOT, n. o.
Miesta realizácie
Haligovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2019
Celková suma
413,117 €
Vlastné zdroje
20,656 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vybavenie
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia rozširovanie, a modernizá…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,024 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
72351,01 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
48,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
233,46 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.