Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy telocvične v meste Želiezovce. Cieľ projektu je v plnom súlade s globálnym cieľom OP KŽP, Prioritnej osi 4: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaného výsledku špecifického cieľa:

a) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov prostredníctvom Aktivity A. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa dosiahne pomocou

  • zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  • inštaláciou systémov merania a riadenia;
  • zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;

Miestom realizácie predkladaného projektu je Západné Slovensko – Nitriansky kraj. Projekt sa realizuje v katastrálnom území mesta. Budova telocvične sa nachádza pri ulici Mierová parcelné číslo 167/3 v meste Želiezovce, okres Levice. Územie v priamej nadväznosti na telocvičňu je využívané hlavne na športové aktivity študentami neďalekého gymnázia. 

Viac
Subjekt
Mesto Želiezovce
Miesta realizácie
Želiezovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2015 - 01.07.2020
Celková suma
721,313 €
Vlastné zdroje
36,066 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,431 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
18.07.2015
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
261155,121 (kWh/rok)
Cieľ
261155,121 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
189312,8158 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
212,44 (MWh/rok)
Cieľ
212,44 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
172012,9242 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
72,67 (t ekviv. CO2)
Cieľ
72,67 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,82 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
66,11 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1238,7 (m2)
Cieľ
1238,7 (m2)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
40,4271 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 19081

Faktúra č. 19081 (Rekonštrukcia telocvične)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Faktúra č. 19081

Faktúra č. 19081 (Rekonštrukcia telocvične)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 19088 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra č. 19088 ( DOMOV Slovakia a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 19088 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra č. 19088 ( DOMOV Slovakia a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra 20007 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra č. 20014 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra č. 20014 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20014 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra č. 20014 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Riadenie projektu - Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach

Projektový manažér (riadenie projektu) - Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
Mesto Želiezovce
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

FAKTÚRA 20200204 Stavebný dozor

FAKTÚRA 20200204 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

FAKTÚRA 10160007 Projektová dokumentácia

FAKTÚRA 10160007 Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2016
Názov

FAKTURA č. 20201502 Stála tabuľa

FAKTURA č. 20201502 Stála tabuľa

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

FAKTURA_č. 20200230_velkoplosny putac

FAKTURA č. 20200230 Velkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Faktúra č. 20033 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Faktúra č. 20033 (DOMOV Slovakia, a.s.)

Vlastník dokladu
Mesto Želiezovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Želiezovce

Suma celkom
6,431 €
Vrátená suma
6,431 €
Suma na vymáhanie
6,431 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Želiezovce
IČO
00307696
Názov
PROART-projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
IČO
35926082
Názov
DOMOS Slovakia a.s.
IČO
35777761
Názov
AA Inžiniering, s. r. o.
IČO
45333181
Názov
PROFISIGN SLOVENSKO, s.r.o.
IČO
35923482
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.