Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
 • obstaranie prírodovedných učební (fyzikálna učebňa a biologická/chemická učebňa),
 • obstaranie polytechnickej učebne

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc;
 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební;
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební;

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: Školskej knižnice, biologickej/chemickej odbornej učebne s kapacitou 30 žiakov, polytechnickej učebne s kapacitou 14 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene,
 • Zriadenie biologicko-chemickej učebne pre ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene,
 • Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene.
 • Realizácia stavebných úprav

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola, so sídlom: P.Jilemnického 1813/1, 96001 Zvolen, IČO: 37888528
Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja na roky 2014 – 2020 a konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc
 • zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,
 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,
Viac
Subjekt
Mesto Zvolen
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.04.2023
Celková suma
158,726 €
Vlastné zdroje
7,936 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy pre učebne pre ZŠ Jilem…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
23.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
02.02.2023
Názov
Zriadenie biologicko-chemickej učebne p…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ Jile…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
08.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
29.11.2018
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
380,0 (osoby)
Cieľ
380,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie tovaru - IKT Knižnica

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - IKT Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - IKT Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Dodanie tovaru - IKT Knižnica

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Dodanie tovaru - DP Knižnica

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - DP Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
40,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - DP Polytechnika

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - DP Polytechnika

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Dodanie tovaru - DP Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
40,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Dodanie tovaru - DP Knižnica

Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - náradie a príslušenstvo

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - náradie a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - náradie a príslušenstvo

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - náradie a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ, Nám. mládeže 587/ 17, Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 2 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Knižničný fond

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - knižničný fond

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Zvolen

Suma celkom
1,776 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Výrazná zmena param… Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
MIKRAPOL s.r.o.
IČO
45712948
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.