Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie učebne polytechnickej výchovy a biologicko/chemickej učebne.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: IKT učební pre žiakov základnej školy.

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

  • obstaranie prírodovednej učebne,
  • obstaranie polytechnickej učebne,

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učební IKT. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

  • Zriadenie biologicko/chemickej učebne v ZŠ Malá Ida
  • Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Malá Ida

a podpornými aktivitami:

•           Informovanie a komunikácia

•           Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.

Miestom realizácie projektu je: Základná škola Malá Ida, Malá Ida, 044 20, Školská 10

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

  • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
  • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
  • P0321 Počet podporených učební polytechnických
  • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

- zabezpečenie technického vybavenia prírodovednej učebne,

- zabezpečenie technického vybavenia polytechnickej učebne,

Viac
Subjekt
Obec Malá Ida
Miesta realizácie
Malá Ida
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.04.2020
Celková suma
108,159 €
Vlastné zdroje
5,408 €
Vyčerpané z projektu
104,948 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Ma…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
13.06.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
22.07.2019
Názov
Zriadenie biologicko/chemickej učebne v…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
13.06.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
01.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
28.08.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
01.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
244,0 (osoby)
Cieľ
244,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,127 €
Schválené na preplatenie
13,127 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,127 €
Schválené na preplatenie
13,127 €
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
2,211 €
Realizácia
-
Názov

IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
2,211 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,858 €
Schválené na preplatenie
38,858 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,428 €
Schválené na preplatenie
41,428 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,858 €
Schválené na preplatenie
38,858 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malá Ida
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,428 €
Schválené na preplatenie
41,428 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ŠKOLEX, spol. s r.o.
IČO
31396763
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.