Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie IKT učebne, jazykovej učebne, biologicko/chemickej učebne a zriadenie školskej knižnice. Hoci školskú knižnicu máme, potrebovali by sme ju revitalizovať a doplniť knižným fondom, aby sme ju mohli viac využívať vo vyučovacom procese. IKT učebňa, biologicko/chemická učebňa a jazyková učebňa  nám na škole chýba. Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: jazykovej učebne, školskej knižnice, laboratória podporujúceho prírodovedné zameranie žiakov a IKT učebňe pre žiakov našej základnej školy .


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Stanovený celkový cieľ projektu,  súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.  Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školskej knižnice,
 • obstaranie IKT učebne.

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne biochémie, v rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebňa, školská knižnica a IKT učebňa. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.


Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie jazykovej učebne v ZŠ Seňa
 • Zriadenie školskej knižnice v ZŠ Seňa
 • Zriadenie biologicko/chemickej učebne v ZŠ Seňa
 • Zriadenie IKT učebne v ZŠ Seňa

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola, Seňa 507, Seňa, 044 58, Seňa 507

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0321 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc,
 • zabezpečenie technického vybavenia IKT učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební,
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,

Viac
Subjekt
Obec Seňa
Miesta realizácie
Seňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.09.2022
Celková suma
92,819 €
Vlastné zdroje
4,641 €
Vyčerpané z projektu
23,586 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie IKT učebne v ZŠ Seňa
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
Zriadenie biologicko/chemickej učebne v…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
Zriadenie školskej knižnice v ZŠ Seňa
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
Zriadenie jazykovej učebne v ZŠ Seňa
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
26.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
298,0 (osoby)
Cieľ
298,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre školskú knižnicu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

IKT pre IKT učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

IKT pre školskú knižnicu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

FA 2200000230

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky

Osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Obec Seňa
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Nábytok pre zriadenie novej IKT učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok na zriadenie novej biologicko/chemickej učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre zriadenie novej jazykovej učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre zriadenie novej školskej knižnice

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre zriadenie novej jazykovej učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Nábytok pre zriadenie novej školskej knižnice

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Nábytok na zriadenie novej biologicko/chemickej učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Nábytok pre zriadenie novej IKT učebne

Faktúra č. 212000111

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Knižničný fond do školskej knižnice

Faktúra č. 210100770

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond do školskej knižnice

Faktúra č. 210100770

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Didaktické pomôcky do školskej knižnice v ZŠ Seňa

Faktúra č. 20210323

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
2,831 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko/chemickú učebňu v ZŠ Seňa

Faktúra č. 20210323

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,755 €
Schválené na preplatenie
20,755 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky do školskej knižnice v ZŠ Seňa

Faktúra č. 20210323

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko/chemickú učebňu v ZŠ Seňa

Faktúra č. 20210323

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov IČO
Názov
Obec Seňa
IČO
00324698
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.