Popis projektu

 je deinštitucionalizácia zariadenia Súcit n.o., Veľké Kapušany inštitucionálneho charakteru s kapacitou nad 40 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom vyššom územnom celku, poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Hlavný cieľ projektu vyplýva z Investičnej priority 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Zriadenie a výstavba piatich nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré budú poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

Proces prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú v zariadení na komunitnej úrovni je spojený s opatreniami na zlepšovanie kvality služieb a opatrení vrátane vzdelávania zamestnancov, prípravy prijímateľov alebo prípravy komunity, riešenie priestorových podmienok, v ktorých sa poskytuje /zabezpečuje príslušná starostlivosť. Proces deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“) predpokladá transformačný proces sociálneho zariadenia pre seniorov. Projekt investične podporuje vytváranie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu v zariadení, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine.

 „Výstavba 5 nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb Súcit n.o., Veľké Kapušany“.

Investovanie do budov a materiálno-technického vybavenia bude synergicky previazané s podporou aktivít financovaných z OP ĽZ. Ak daná osoba nie je schopná/ nemôže zotrvať v domácom rodinnom prostredí, služby sa budú zabezpečovať v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine, a teda v zariadeniach plne integrovaných v komunite, vylučujúcich segregáciu a izoláciu a umožňujúcich plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.

: „Publicita a iné podporné aktivity“ a „Interné riadenie projektu“. Činnosti v rámci podporných aktivít zabezpečí projektový tím, ktorý bude pozostávať z projektového manažéra a manažéra/experta pre verejné obstarávanie. V rámci informovanosti a komunikácie budú pre publicitu projektu vyrobené  dočasný pútač, stála tabuľa a plagát, ktoré budú obsahovať náležitosti vyplývajúce z  Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP.

P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb - 20,0000 Miesto v sociálnych službách
P0073 - Kapacita transformovaných sociálnych služieb - 20,0000 Miesto v sociálnych službách
P0228 - Počet nových verejných budov - 5,0000 počet
P0387 - Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore - 1,0000 počet
P0433 -  Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore - 1,0000 počet
P0613 - Podlahová plocha nových verejných budov - 735,3000 m2

Viac
Subjekt
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Miesta realizácie
Veľké Kapušany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2017 - 01.03.2021
Celková suma
1,329,201 €
Vlastné zdroje
66,460 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba 5 nových stavebnýchobjektov za…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
20.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
735,3 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.