Popis projektu

 je deinštitucionalizácia zariadenia Súcit n.o., Veľké Kapušany inštitucionálneho charakteru s kapacitou nad 40 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom vyššom územnom celku, poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Hlavný cieľ projektu vyplýva z Investičnej priority 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Zriadenie a výstavba piatich nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré budú poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.

Proces prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú v zariadení na komunitnej úrovni je spojený s opatreniami na zlepšovanie kvality služieb a opatrení vrátane vzdelávania zamestnancov, prípravy prijímateľov alebo prípravy komunity, riešenie priestorových podmienok, v ktorých sa poskytuje /zabezpečuje príslušná starostlivosť. Proces deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“) predpokladá transformačný proces sociálneho zariadenia pre seniorov. Projekt investične podporuje vytváranie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu v zariadení, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine.

 „Výstavba 5 nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb Súcit n.o., Veľké Kapušany“.

Investovanie do budov a materiálno-technického vybavenia bude synergicky previazané s podporou aktivít financovaných z OP ĽZ. Ak daná osoba nie je schopná/ nemôže zotrvať v domácom rodinnom prostredí, služby sa budú zabezpečovať v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine, a teda v zariadeniach plne integrovaných v komunite, vylučujúcich segregáciu a izoláciu a umožňujúcich plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.

: „Publicita a iné podporné aktivity“ a „Interné riadenie projektu“. Činnosti v rámci podporných aktivít zabezpečí projektový tím, ktorý bude pozostávať z projektového manažéra a manažéra/experta pre verejné obstarávanie. V rámci informovanosti a komunikácie budú pre publicitu projektu vyrobené  dočasný pútač, stála tabuľa a plagát, ktoré budú obsahovať náležitosti vyplývajúce z  Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP.

P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb - 20,0000 Miesto v sociálnych službách
P0073 - Kapacita transformovaných sociálnych služieb - 20,0000 Miesto v sociálnych službách
P0228 - Počet nových verejných budov - 5,0000 počet
P0387 - Počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore - 1,0000 počet
P0433 -  Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore - 1,0000 počet
P0613 - Podlahová plocha nových verejných budov - 735,3000 m2

Viac
Subjekt
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Miesta realizácie
Veľké Kapušany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.07.2022
Celková suma
1,151,671 €
Vlastné zdroje
57,584 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba 5 nových stavebnýchobjektov za…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
20.05.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
12.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
735,3 (m2)
Cieľ
735,3 (m2)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
20,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
11.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zariadenie a vybavenie

Faktúra F2249 | 30220622

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie a vybavenie

Faktúra F2249 | 30220622

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Zariadenie a vybavenie

Faktúra 002041 | 30220612

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Zariadenie a vybavenie

Faktúra 002041 | 30220612

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie a vybavenie

Faktúra 002041 | 30220612

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ELI prípojka NN pre 5 obytných buniek

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Spevnené plochy

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spevnené plochy

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ELI prípojka NN pre 5 obytných buniek

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 22011 | 30220571

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30200852

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30201006

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30201091

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 30210132

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ELI prípojka NN pre 5 obytných buniek

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútroareálový rozvod kanalizačný, vodovodný a plynový rozvod

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

ELI prípojka NN pre 5 obytných buniek

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Vnútroareálový rozvod kanalizačný, vodovodný a plynový rozvod

Faktúra 21017 | 30210711

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 21029 | 30211090

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spevnené plochy

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Stavebné práce III

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Stavebné práce IV

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Stavebné práce I

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Stavebné práce V

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Spevnené plochy

Faktúra 22005 | 30220225

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Manažér / expert pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok 01

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Žiadaná suma
6,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok 01

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Žiadaná suma
29,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 2017004

Vlastník dokladu
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov IČO
Názov
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
IČO
35581662
Názov
FERAMA spol. s r.o.
IČO
36575305
Názov
Ing. Máté Simon - PROING
IČO
47185058
Názov
Agáta Baloghová GLOBUS
IČO
30241359
Názov
PEEXIM, s.r.o.
IČO
36211249
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.