Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie materiálno – technického vybavenia knižnice a odborných učební a stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov v objekte Základnej školy Podzáhradná 51.

Cieľom je adaptácia priestorov pre potreby obstarania školskej knižnice a odbor učební s prvkami inkluzívneho vzdelávania v plnoorganizovanej základnej škole

Objekt je samostatne stojaca viacpodlažná budova základnej školy, bola postavená v 80. rokoch 20. storočia v Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, na Podzáhradnej ulici č. 51, má plochú strechu a členitý pôdorys o veľkosti 3 552 m2. K budove prislúcha aj  školský areál o rozlohe 19 065 m2.

Priemerný počet žiakov v triede je 22, pri práci s celými kolektívmi, / bod 2-8 / je potrebný väčší počet techniky, nielen 17 ako pre delenie do skupiny.

Projekt je zameraný na obstaranie odborných učební na ZŠ Podzáhradná 51, ktoré prispejú k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov  v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.

Hlavnými aktivitami projektu v zmysle IROP sú:

 1. Školská knižnica
 2. Biológia
 3. Dielne
 4. Informatická výchova
 5. Stavebno-technické úpravy

V rámci uvedených aktivít budú vykonané aj stavebné úpravy priestorov dotknutých projektom.

Naplnením cieľov projektu očakávame

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební,
 • zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc,
 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce,
 • vytvorenie podmienok pre zavádzanie inkluzívnej výchovy a vzdelávania na základných školách,

vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávania.

 1. na , kde podľa Vyhlášky 320/2008  § 15 ods. 4 dodržuje škola delenie do skupiny max. počet žiakov 17.
 2. na vyučovanie , ktoré nevyžadujú delenie do skupín, ale dajú sa pri nich využiť informačno-komunikačné technológie
 3. škola je zapojená , ktorý organizuje NÚCEM. Cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
 4. k príprave žiakov na prostredníctvom IKT, priebežné overovanie vedomosti formou IKT je pre žiakov atraktívne
 5. v rámci mnohých súťaží do ktorých je škola zapojená, kde je cieľom podporiť u žiakov záujem o informačné technológie, iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií
 6. v rámci – je to online súťaž v počítaní netradičných matematických príkladov
 7. Učitelia 1. stupňa sa zapojili do projektu , ktorý prevádzkuje nezisková organizácia EDULAB. Je zameraná na aplikáciu moderných informačno-komunikačných technológií do slovenských škôl. Cieľom projektu je inšpirovať pedagógov k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii. Prepájajú sa v ňom moderné didaktické materiály a digitálny vzdelávací obsah z portálu www.kozmix.Zapojenie sa do projektu Moja prvá škola- KOZMIX -  je potrebné, aby všetci žiaci triedy pracovali na tabletoch, alebo počítačoch.
 8. k realizácii na škole pod názvom Tvorivá informatika, kde môže byť počet vyšší, ako je určený na delenie do skupín.
 9. pri

Priemerný počet žiakov v triede je 22, pri práci s celými kolektívmi, / bod 2-8 / je potrebný väčší počet techniky, nielen 17 ako pre delenie do skupiny.

vyhovuje norme – má 4 plne funkčné veľké plastové okná , miestnosť má rozmery:

7,6mX5,6mx2,94m. Plocha miestnosti  je a podľa vyhlášky 527/2007§3 na jedného žiaka pripadá veľkosť plochy . Spĺňa predpisy na vyučovanie 21 žiakov. 

Rozmery :12,4mX7,6m. Plocha miestnosti  je a podľa vyhlášky 527/2007§3 na jedného žiaka pripadá veľkosť plochy . Spĺňa predpisy na vyučovanie 24 žiakov. 

Rozmery: 11,8mX7,6m t.j. Plocha miestnosti  je a podľa vyhlášky 527/2007§3 na jedného žiaka pripadá veľkosť plochy . Spĺňa predpisy na vyučovanie 24 žiakov.

Učebne veľkosťou odpovedajú  norme, ktorú určuje vyhláška. Miestnosti umožňujú vyučovanie vyššieho počtu žiakov ako 17. Sú dostatočne osvetlené, s potrebným hygienickým zázemím.

 1. Pri dodržuje škola delenie žiakov do skupín s max. počtom žiakov 17 podľa Vyhlášky 320/2008  § 15 ods. 4.
 2. Pri krúžkovej činnosti – šikovné ruky, aranžovanie, Všetkovedko , prírodovedný krúžok so zameraním na akvaristiku.
 3. Pri vyučovaní iných predmetov – napr. výtvarná výchova
 4. Pri tvorbe žiackych projektov – modelov
 5. V popoludňajších voľnočasových aktivitách školského klubu detí.
V dnešnej modernej dobe by bolo nezodpovedné využívať odborné učebne len na vyučovanie konkrétnych predmetov- napr. informatiky a techniky. Je možné ich využiť v pestrej škále aktivít,  //, ktoré nevyžadujú delenie do skupín, pri súčasnom zachovaní bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny detí.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2023
Celková suma
71,645 €
Vlastné zdroje
3,582 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebnotechnické úpravy
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
15.05.2019
Názov
Informatická výchova
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Dielne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Biológia
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Školská knižnica
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
05.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
800,0 (osoby)
Cieľ
800,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.02 Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.02 Spevnené plochy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.03 Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.01 Areálové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.01 Areálové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.02 Spevnené plochy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.01 Areálové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

2.01 Areálové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.05 Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.03 Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.02 Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

1.01 Stavebné riešenie a statika

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

302K42200008 - Stavebnotechnické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
ELINSS, s. r. o.
Žiadaná suma
33,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov IČO
Názov
Top Soft BSB, s.r.o.
IČO
36301001
Názov
ELINSS, s. r. o.
IČO
44899831
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
SOAR sk, a. s.
IČO
50442201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.