Popis projektu

Obec Ružindol je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Ružindol, ktorá  je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Poskytuje základné vzdelanie a je vzdelávacou inštitúciou, ktorá na základe výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje pravidelnú výchovu a vzdelávanie pre deti s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie a záujmy žiaka.


Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie IKT učebne,
 • obstaranie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí
 • obstaranie školskej knižnice vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,
 • zlepšenie technického vybavenia školských knižníc.

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: IKT učebne pre vyučovanie  s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa. Zároveň  bude modernizovaná a vybavená aj školská knižnica.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou troch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie IKT učebne
 • Modernizácia a vybavenie jazykovej učebne
 • Modernizácia a vybavenie knižnice

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.
Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou, Ružindol, 91961 Ružindol

Realizáciou hlavných aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0297 Počet podporených knižníc
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební, 
 • zabezpečenie technického vybavenia školských knižníc.
Viac
Subjekt
Obec Ružindol
Miesta realizácie
Ružindol
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.08.2021
Celková suma
64,713 €
Vlastné zdroje
3,236 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zariadenie knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Zariadenie jazykovej učebne (pre 16 žia…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Zariadenie IKT učebne (pre 16 žiakov)
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
10.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
210,0 (osoby)
Cieľ
302,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie knižnice

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie jazykovej učebne

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie IKT učebne

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie knižnice

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie jazykovej učebne

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre modernizáciu a vybavenie IKT učebne

Faktúra č. 20200248

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond do knižnice

Faktúra č. 20210073

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Didaktické pomôcky do knižnice

Faktúra č. 20210073

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Knižničný fond do knižnice

Faktúra č. 20210073

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky do knižnice

Faktúra č. 20210073

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre knižnicu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre IKT učebňu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT pre knižnicu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

FA č. 2100000203

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok_mzdy

Vlastník dokladu
Obec Ružindol
Dodávateľ
Obec Ružindol
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Ružindol
IČO
00312941
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.