Popis projektu

Cieľom projektu je postupná transformácia LIDWINA  - Domov sociálnych služieb, Strážske, ktoré je  veľkokapacitným pobytovým zariadením na  zariadenie  Prijímateľom budú  poskytované služby v prirodzenom rodinnom prostredí (v rodinných domoch), prijímateľ bude vedený k samostatnosti, využívaniu dostupných komunitných služieb, čo vedie k plnohodnotnému životu v komunite. Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a posporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Deinštitucionalizáciou zariadenia sa umožní prijímateľom s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím prirodzený život v majoritnej spoločnosti. Služby budú poskytované tímom kvalifikovaných zamestnancov na základe individuálneho prístupu a podľa špecifických potrieb prijímateľov.

Rekonštrukciou a výstavbou nových verejných budov sa  vytvoria podmienky pre poskytovanie novej pobytovej sociálnej služby – zariadenie podporovaného bývania pre 6 prijímateľov, a novej pobytovej sociálnej služby – špecializované zariadenie pre 30 prijímateľov.

Aktivity projektu budú realizované v meste Strážske na ulici Zámočnícka a Mierová a v obci Voľa, ktorá je vzdialená 2 km od mesta Strážske.

Merateľné ukazovatele:

Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb     36 klientov

Počet nových verejných budov:    4 budovy

Počet renovovaných verejných budov:  2 budovy

Podlahová plocha nových verejných budov:  941,64 m2

Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 418,01 m2

Viac
Subjekt
LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Miesta realizácie
Voľa, Strážske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2021 - 01.12.2023
Celková suma
2,059,348 €
Vlastné zdroje
102,967 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočn…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
18.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
78,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
78,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
418,01 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
941,64 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.