Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.


 • obstaranie prírodovedných učební (fyzikálna učebňa a biologická/chemická učebňa),
 • obstaranie polytechnickej učebne

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební;
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební;

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálnej učebne s kapacitou 30 žiakov, biologickej/chemickej odbornej učebne s kapacitou 30 žiakov, polytechnickej učebne s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.


Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie učebne fyziky pre ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen,
 • Zriadenie učebne biochémie pre ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen,
 • Zriadenie polytechnickej  učebne pre ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen,
 • Realizácia stavebných úprav
 
a podpornými aktivitami:
 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je:


Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

           
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja na roky 2014 – 2020 a konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy,
 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce.

Viac
Subjekt
Mesto Zvolen
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.02.2023
Celková suma
160,500 €
Vlastné zdroje
8,025 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných úprav
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
23.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
02.02.2023
Názov
Zriadenie učebne biochémie pre ZŠ Hrnči…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Zriadenie učebne fyziky pre ZŠ Hrnčiars…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
29.11.2018
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
800,0 (osoby)
Cieľ
800,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie tovaru - IKT Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Dodanie tovaru - IKT Polytechnika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Dodanie tovaru - IKT Fyzika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Dodanie tovaru - IKT Fyzika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - IKT Polytechnika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - IKT Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - DP Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Dodanie tovaru - DP Fyzika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Dodanie tovaru - DP Fyzika

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie tovaru - DP Biochémia

Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska - DP

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - náradie a príslušenstvo

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - náradie a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - náradie a príslušenstvo

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - náradie a príslušenstvo

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ, Nám. mládeže 587/ 17, Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 1 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Jilemnického 2 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce - Modernizácia učební v ZŠ Hrnčiarska 1 Zvolen

Modernizácia učební ZŠ vo Zvolene - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

nábytok

Modernizácia učební ZŠ Hrnčiarska 1 - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Zvolen
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Zvolen

Suma celkom
3,236 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Výrazná zmena param… Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
MIKRAPOL s.r.o.
IČO
45712948
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.