Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy, Slobody 2, 987 01 Poltár prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební (biologickej/chemickej učebne, fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne). Uvedená základná škola je aj miestom realizácie projektu.

Škola v súčasnosti nedisponuje dostatočnými technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Implementáciou projektu príde k zlepšeniu výsledkov národných, resp. medzinárodných meraní (Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), k zvýšeniu ich úspešnosti v ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v konečnom dôsledku k nárastu ich úspešnosti na trhu práce. Príde tiež k nadobudnutiu chýbajúcich zručností a kompetencií nevyhnutných pre udržanie zamestnateľnosti a žiaducej mobility na trhu práce, čím sa významne prispeje k splneniu špecifického cieľa č. 2.2.2 IROP Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt tak prispieva aj k splneniu globálneho cieľa IROP - prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Realizáciou projektu je tiež napĺňaný tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania Prioritnej osi 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám IROP.

Keďže projekt spočíva v obstaraní prírodovedných učební (biologická/chemická učebňa a fyzikálna učebňa), polytechnickej učebne a stavebno-technických úpravách pre potreby obstarania učební, je v plnom súlade s príkladmi akcií, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority špecifického cieľa č. 2.2.2 IROP Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom uskutočnenia hlavných aktivít projektu, ktorými sú Zariadenie biologickej/chemickej učebne, Zariadenie fyzikálnej učebne, Zariadenie polytechnickej učebne a Stavebno – technické úpravy. Podpornými aktivitami, ktorými sú Informovanosť a komunikácia a Riadenie projektu, budú zabezpečené ďalšie súvisiace činnosti, nevyhnutné na úspešnú realizáciu projektu.

Cieľovou skupinou sú všetci žiaci predmetnej základnej školy, v širšom chápaní však všetci občania žiadateľa (mesto Poltár).

Ciele projektu budú sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov ktorými sú:

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (všetky deti, navštevujúce danú školu, ako potenciálni užívatelia modernizovaných učební, t. j. 342 detí)

- Počet podporených učební prírodovedných (2 učebne)

- Počet podporených učební polytechnických (1 učebňa)

- Počet podporených základných škôl (1 škola).

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2019
Celková suma
144,596 €
Vlastné zdroje
7,230 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno – technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
11.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Zariadenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov
Zariadenie fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov
Zariadenie biologickej/chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
349,0 (osoby)
Cieľ
342,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Nábytok

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Laboratórne prístroje

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Laboratórne prístroje

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Laboratórne prístroje

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Laboratórne prístroje

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Polytechnické vybavenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Polytechnické vybavenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebno - technické úpravy

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Stavebno - technické úpravy

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok - Projektový manažér (riadenie projektu)

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok - Projektový manažér (riadenie projektu)

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok - Manažér/expert pre VO

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

Manažér/expert pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok - Manažér/expert pre VO

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

IKT

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Učebné pomôcky

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Učebné pomôcky

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Učebné pomôcky

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Učebné pomôcky

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Manažér/expert prípravy projektu

Sumarizačný hárok - Manažér/expert prípravy projektu

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok - Manažér/expert prípravy projektu

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov IČO
Názov
Mesto Poltár
IČO
00316342
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
CHASSIS s.r.o.
IČO
35849681
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.