Popis projektu

Ciele projektu „Technikou k lepším možnostiam mladých“ v rámci IROP v prioritnej osi 2 (Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám) sú v súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na základných školách, kde hlavnými aktivitami projektu sú: obstaranie 2 polytechnických učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Ide o nevyhnutné úpravy existujúceho priestoru, ktorý sa nateraz nedá využívať z dôvodu opotrebovania, nevyhovujúceho osvetlenia, chýbajúcich rozvodov vody a elektroinštalácií. Zrealizovanie nevyhnutných stavebných úprav a vybavenie polytechnických učební potrebným zariadením a modernými pomôckami zvýši motiváciu žiakov vzdelávať sa v technickej oblasti. Zvýšená motivácia by mohla mať priaznivý vplyv na celkové študijné výsledky žiakov z menej podnetného prostredia, získavanie potrebných zručností a pracovných návykov, čo by v budúcnosti mladým absolventom pomáhalo ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k technike by malo odstrániť nezáujem a predsudky žiakov a ich zákonných zástupcov voči technickým študijným a učebným odborom, čím by sa predchádzalo nevhodne zvolenej strednej škole a následnému zlyhávaniu v štúdiu na strednej škole. Zvýšenie záujmu o získanie kvalifikácie v technickej oblasti mladým absolventom umožní lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce a prispeje k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti v našom regióne.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.12.2021
Celková suma
150,100 €
Vlastné zdroje
7,505 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy potrebné pre …
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
19.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
04.06.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne č. 2
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne č. 1
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
05.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
532,0 (osoby)
Cieľ
327,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

J265_Faktura_2021-26_SVP

J265_Faktura_2021-26

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov IČO
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO
46059105
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.