Popis projektu

Cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia nezamestnaných mladých ľudí - NEET do 29 rokov (ďalej len „MUoZ“) na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom motivácie k zvýšenej aktivite pri riešení ich nezamestnanosti. Súčasne sa tým podporí aj rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch (ďalej len „MRR“) v SR.

Národný projekt prostredníctvom poskytovania motivačného príspevku pre MUoZ počas prvých 12 mesiacov po nástupe do zamestnania napomôže k ich lepšej adaptácii a stabilizácii na trhu práce. Príspevok bude poskytovaný aktívnym MUoZ, ktorí si nájdu zamestnanie a budú vyradení z evidencie UoZ, pričom nástup do zamestnania a zotrvanie v zamestnaní musia preukázať. Finančný príspevok sa bude poskytovať mesačne, po overení trvania  pracovného pomeru zamestnanca (predtým UoZ) v informačnom systéme služieb zamestnanosti, počas obdobia minimálne 1 a maximálne 12 mesiacov, vo výške 126,14 EUR mesačne počas prvých 6 mesiacov, a následne 63,07 EUR mesačne počas ďalších 6 mesiacov.

Projekt bude realizovať Ústredie PSVR (ďalej „Ústredie“) a 43 úradov v rámci menej rozvinutých regiónov, západného, stredného a východného Slovenska.

Cieľovou skupinou pre projekt sú MUoZ (NEET) vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň).

MUoZ NEET vo veku do 29 rokov (t.j. 29 rokov mínus jeden deň) sa stáva oprávneným žiadateľom ako zamestnanec, ktorý bol predtým MUoZ, vedeným v evidencii UoZ úradu v SR mimo BSK, bezprostredne pred vznikom pracovného pomeru minimálne 1 mesiac a bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu na základe § 36 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2022
Celková suma
29,942,400 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,000,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie sa...
Typ
Vykonávanie opatr...
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
-
Cieľ
17500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
-
Cieľ
16000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
-
Cieľ
10000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
-
Cieľ
24835,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.