Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.


Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú:

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zlepšenie technického vybavenia prírodovednej učebne,
 • zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne.

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebná s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.


Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne
 • Modernizácia a vybavenie jazykovej učebne

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu.


Miestom realizácie projektu je: 

Realizáciou hlavných aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0320 Počet podporených učební jazykových
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
 • zabezpečenie technického vybavenia jazykových učební, 
 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební.

Viac
Subjekt
Obec Zavar
Miesta realizácie
Zavar
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2022
Celková suma
50,868 €
Vlastné zdroje
2,543 €
Vyčerpané z projektu
49,357 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia a vybavenie jazykovej učeb…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
13.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Modernizácia a vybavenie fyzikálnej uče…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
13.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
315,0 (osoby)
Cieľ
315,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT pre fyzikálnú učebňu

Faktúra číslo 20190106

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra číslo 20190106

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
8,220 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre fyzikálnú učebňu

Faktúra číslo 20190106

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

IKT pre jazykovú učebňu

Faktúra číslo 20190106

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
8,220 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Nábytok pre fyzikálnu učebňu

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
7,044 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Nábytok pre jazykovú učebňu

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre fyzikálnu učebňu

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
7,044 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

Faktúra č.: 231310963

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,234 €
Schválené na preplatenie
30,234 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre fyzikálnu učebňu

Faktúra č.: 231310963

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Zavar
Dodávateľ
Obec Zavar
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov IČO
Názov
Obec Zavar
IČO
00313203
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
STIEFEL EUROCART s.r.o.
IČO
31360513
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.