Popis projektu

V tomto projekte sa uchádzame o zriadenie novej modernej učebne polytechnickej výchovy.  Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia našej základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odbornej učebne a to konkrétne polytechnickej učebne na získanie praktických pracovných zručností pre žiakov našej základnej školy.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ projektu:

  • obstaranie polytechnickej učebne

Špecifický cieľ projektu bude mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými je:

  • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební,

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naplnenie cieľa bude dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu:

  • Zriadenie modernej polytechnickej učebne pre ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa

a podpornými aktivitami:

  • Informovanie a komunikácia
  • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola, Jarmočná 96, 044 11 Ždaňa

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

  • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
  • P0321 Počet podporených učební polytechnických
  • P0327 Počet podporených základných škôl

Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

  • zabezpečenie technického vybavenia polytechnických učební,

Viac
Subjekt
Obec Ždaňa
Miesta realizácie
Ždaňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.08.2021
Celková suma
54,853 €
Vlastné zdroje
2,743 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie modernej polytechnickej učebn…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
09.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
202,0 (osoby)
Cieľ
202,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2021001288

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 2021001288

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 20200449

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Faktúra č. 20200449

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov IČO
Názov
Obec Ždaňa
IČO
00324973
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.