Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole. Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební (fyzikálna učebňa a biologická/chemická učebňa),
 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane  slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie polytechnickej učebne
 • obstaranie IKT učebne

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební,
 • zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební,
 • zlepšenie technického vybavenia IKT učební,

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálnej učebne s kapacitou 24 žiakov, biologickej/chemickej odbornej učebne s kapacitou 24 žiakov, polytechnickej učebne s kapacitou 16 žiakov a IKT učebne s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou štyroch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne,
 • Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne,
 • Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne,
 • Modernizácia a vybavenie IKT učebne

a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. Miestom realizácie projektu je: Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov, so sídlom: Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov, IČO: 37873172

Realizáciou aktivít projektu budú naplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0319 Počet podporených učební IKT
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

Všetky hlavné aktivity projektu sú odôvodnené z pohľadu východiskovej situácie, sú zrozumiteľne definované a ich realizáciou sa dosiahnu plánované ciele projektu. Navrhovaný spôsob realizácie aktivít umožňuje dosiahnutie výstupov projektu v navrhovanom rozsahu, aktivity projektu majú logickú vzájomnú súvislosť, časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a sú v súlade so súvisiacou dokumentáciou. Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Prešov na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • obstaranie jazykových, prírodovedných a technických učební,,
 • obstaranie IKT učební, 
 • obstaranie polytechnických učební

Viac
Subjekt
Mesto Stropkov
Miesta realizácie
Stropkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.01.2023
Celková suma
186,527 €
Vlastné zdroje
9,326 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia a vybavenie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
18.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
18.08.2020
Názov
Modernizácia a vybavenie polytechnickej…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
18.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Modernizácia a vybavenie biologickej/ch…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
18.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Modernizácia a vybavenie fyzikálnej uče…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
18.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
15.10.2018
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
370,0 (osoby)
Cieľ
370,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

NÁBYTOK: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

T089.3001_fa.NB

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

IKT: Modernizácia a vybavenie IKT učebne

T089.3001_fa.IT

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Didaktické pomôcky: Modernizácia a vybavenie biologickej/chemickej učebne

Faktúra: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Dohody sumár - Mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Manažér / expert pre verejné obstarávanie

Dohody sumár - Mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Stropkov
Dodávateľ
Mesto Stropkov
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Stropkov
IČO
00331007
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.