Popis projektu

Predkladaný projekt rieši protipovodňovú ochranu intravilánu obce úpravou toku Ondavka.

Úpravou toku  Ondavka sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100 a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 14 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabránipovodňovým škodám v hodnote presahujúcej  3,77 mil. €.

Realizáciou projektu sa zabezpečí protipovodňová úprava toku Ondavka v celkovej dĺžke 705 m. Niveleta dna je napojená na začiatku a konci úpravy na existujúce objekty mostov s tým, že dôjde k prečisteniu koryta v týchto úsekoch. Zväčšením prietokového profilu a vybudovaním súvislého opevnenia obdĺžnikového a lichobežníkového priečneho profilu dôjde k obmedzeniu rizika vzniku záplav pri povodňovej situácii počas jarného topenia a intenzívnej zrážkovej činnosti, zabezpečí protieróznu ochranu svahov a zlepší estetickú funkciu toku ako súčasť intravilánu obce. Jednostupňová projektová dokumentácia rieši realizáciu stavby bez stavebných objektov ako  jeden funkčný celok, ktorý nevyžaduje ďalšie členenie na  stavebné objekty.

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Ohradzany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
2,523,900 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie ochrany pred povodňami
Typ
A.Preventívne opatr…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
14,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Hodnota majetku ochraneného pred povodňami
Hodnota
0 €
Cieľ
3,768,300 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.