Popis projektu

Projekt rieši na toku Rudava, v mieste existujúceho riečneho stupňa ( rkm 28,500 )  vybudovanie priečnej stavby celokorytového zdrsneného sklzu – biokoridora, ktorý umožní vodným živočíchom prekonať existujúcu bariéru a tým zabezpečí zlepšenie biodiverzity na toku. Riešení úsek Rudavy patrí do mrenového rybieho pásma  Miesto realizácie stavby – Bratislavský kraj, okres Malacky, extravilán obce Plavecký Mikuláš. Poloha staveniska je daná existujúcim korytom toku Rudavy. 

SO 01 Príprava územia - odstránenie porastov a odstránenie nánosov vrátane prečistenia koryta v lokalite rybovodu, vybudovanie dočasného prevodu vody počas výstavby, zakladanie rybovodu.

SO 02 Rybovod -  začiatok rybovodu bude pod jestvujúcim vývarom stupňa a koniec rybovodu bude v mieste prepadového prahu jestvujúceho stupňa. Dĺžka rybovodu je 82,90 m. Typ rybovodu je priechodný sklz. Priechodný sklz sa vybuduje ako zdrsnený balvanitý sklz. Na sklzovej ploche budú šachovite umiestnené vyčnievajúce balvany tak, aby tvorili úkryty a vodnú hladinu medzi balvanmi pre umožnenie pohybu  vodných živočíchov proti prúdu vody po sklzovej ploche.

Realizácia stavby :  

Všetky stavebné práce pri prebudovaní stupňa sa budú vykonávať v existujúcom koryte rieky Rudava v priestore riečneho stupňa, v kraji Bratislavskom, okres Malacky, obec Plavecký Mikuláš. Po zrealizovaní biokoridora vznikne na vodnom toku Rudava spojitý úsek o dĺžke 35,300km.

Súčasťou projektu je aj výkon bioekologického dozora, ktorý bude vykonávať dozor predovšetkým v oblasti dodržiavania schválených projektovaných podmienok počas výstavby, v prípade potreby spolupracovať na navrhovaní riešení nepredvídateľných situácií vo výstavbe, vypracovávať hodnotiace správy pre hlavný stavebný dozor stavby, príslušné orgány ochrany prírody a ochrany vôd, po ukončení realizácie stavebných prác kontrolovať splnenie požadovaných parametrov koryta a prietokových charakteristík, odpočet plnenia environmentálnych požiadaviek a vypracovať záverečné posúdenie súladu rybovodu s Metodickým usmernením MŽP SR „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných útvarov".

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Miesta realizácie
Plavecký Mikuláš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
125,301 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
05.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov
Zabezpečenie priechodnosti vodného toku…
Typ
B.Zabezpečenie pozd…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
05.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
22.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka spojitého úseku vodného toku po eliminácii bariéry
Hodnota
35,3 (km)
Cieľ
35,3 (km)
Naposledy aktualizované
11.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rudava-staveb.práce 10.2020

Rudava-stav.práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rudava-staveb.práce 10.2020

Rudava-stav.práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Rudava-staveb.práce 10.2020

Rudava-stav.práce 10.2020

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Rudava - bioekologický dozor

Rudava - bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Rudava - bioekologický dozor

Rudava - bioekologický dozor

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rudava - Konečná faktúra

Rudava-Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Žiadaná suma
90,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Rudava - Konečná faktúra

Rudava-Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Žiadaná suma
90,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rudava - Konečná faktúra

Rudava-Konečná faktúra

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.
Žiadaná suma
10,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.