Popis projektu

Základná škola s materskou školou  v Budmericiach, je plnoorganizovanou školou so všetkými ročníkmi

(1. – 9. ročník), zabezpečuje primárne a nižšie stredné vzdelávanie.

je prispieť k zlepšeniu života všetkých obyvateľov regiónu zabezpečením kvalitného vzdelávania na ZŠ s MŠ Budmerice cez poskytovanie verejných služieb.

je rovnomerné rozvíjanie kľúčových kompetencií vytvorením podmienok na dosahovanie lepších výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese vybudovaním knižnice a odborných učební s IKT, prírodovedným, technickým a jazykovým zameraním.

Výsledky na dosiahnutie nami stanovených cieľov dosiahneme prostredníctvom nastavených aktivít:

 • Vybudovanie jazykovej učebne na 2. stupni ZŠ
 • Vybudovanie učebne fyziky
 • Dozariaďovanie polytechnickej učebne
 • Vybudovanie IKT učebne na 1. stupni
 • Vybudovanie IKT učebne na 2. stupni
 • Vybudovanie knižnice

Realizáciou aktivít dosiahneme plánované merateľné ukazovatele:

 • Počet podporených základných škôl
 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • Počet podporených učební jazykových
 • Počet podporených učební prírodovedných
 • Počet podporených učební polytechnických
 • Počet podporených učební IKT
 • Počet podporených knižníc

Vybudovaním nových a modernizáciou existujúcich učební zabezpečíme komplexnejšie plnenie štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) jednotlivých predmetov, vzdelávacích štandardov (obsahových a výkonových), učebných osnov a najmä žiakom kvalitné možnosti výchovy a vzdelávania na adekvátnej odbornej úrovni. Žiakom umožníme vzdelávať sa prostredníctvom inovatívnych metód a foriem práce na báze experimentov, bádateľských aktivít a činností, prostredníctvom ktorých budú mať možnosť vytvoriť si pozitívny vzťah k týmto predmetom. Zároveň podnietime záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a zabezpečíme rozvoj nášho hospodárstva v budúcnosti. Učebne budeme využívať aj pri realizácii inkluzívneho vzdelávania v našej základnej škole.

Viac
Subjekt
Obec Budmerice
Miesta realizácie
Budmerice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.09.2021
Celková suma
178,343 €
Vlastné zdroje
8,917 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
13.09.2021
Názov
Vybudovanie IKT učebne na 2. stupni
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Vybudovanie IKT učebne na 1. stupni
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Dozariaďovanie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
27.07.2021
Názov
Vybudovanie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Vybudovanie jazykovej učebne na 2. stup…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
13.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
326,0 (osoby)
Cieľ
286,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky - knižný fond 10% DPH

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. OcÚ-71/2021-083

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - knižný fond 20% DPH

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. OcÚ-71/2021-083

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - knižný fond 20% DPH

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. OcÚ-71/2021-083

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - knižný fond 10% DPH

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. OcÚ-71/2021-083

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie IKT

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č.Ocú - 133/2020-059

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Didaktické omôcky

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. Ocú - 133/2020-58

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Kúpna zmluva č. OcÚ-133/2020-057

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.