Popis projektu

Základná škola s materskou školou  v Budmericiach, je plnoorganizovanou školou so všetkými ročníkmi

(1. – 9. ročník), zabezpečuje primárne a nižšie stredné vzdelávanie.

je prispieť k zlepšeniu života všetkých obyvateľov regiónu zabezpečením kvalitného vzdelávania na ZŠ s MŠ Budmerice cez poskytovanie verejných služieb.

je rovnomerné rozvíjanie kľúčových kompetencií vytvorením podmienok na dosahovanie lepších výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese vybudovaním knižnice a odborných učební s IKT, prírodovedným, technickým a jazykovým zameraním.

Výsledky na dosiahnutie nami stanovených cieľov dosiahneme prostredníctvom nastavených aktivít:

 • Vybudovanie jazykovej učebne na 2. stupni ZŠ
 • Vybudovanie učebne fyziky
 • Dozariaďovanie polytechnickej učebne
 • Vybudovanie IKT učebne na 1. stupni
 • Vybudovanie IKT učebne na 2. stupni
 • Vybudovanie knižnice

Realizáciou aktivít dosiahneme plánované merateľné ukazovatele:

 • Počet podporených základných škôl
 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • Počet podporených učební jazykových
 • Počet podporených učební prírodovedných
 • Počet podporených učební polytechnických
 • Počet podporených učební IKT
 • Počet podporených knižníc

Vybudovaním nových a modernizáciou existujúcich učební zabezpečíme komplexnejšie plnenie štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) jednotlivých predmetov, vzdelávacích štandardov (obsahových a výkonových), učebných osnov a najmä žiakom kvalitné možnosti výchovy a vzdelávania na adekvátnej odbornej úrovni. Žiakom umožníme vzdelávať sa prostredníctvom inovatívnych metód a foriem práce na báze experimentov, bádateľských aktivít a činností, prostredníctvom ktorých budú mať možnosť vytvoriť si pozitívny vzťah k týmto predmetom. Zároveň podnietime záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a zabezpečíme rozvoj nášho hospodárstva v budúcnosti. Učebne budeme využívať aj pri realizácii inkluzívneho vzdelávania v našej základnej škole.

Viac
Subjekt
Obec Budmerice
Miesta realizácie
Budmerice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.09.2019
Celková suma
198,128 €
Vlastné zdroje
9,906 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie IKT učebne na 2. stupni
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie IKT učebne na 1. stupni
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Dozariaďovanie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie jazykovej učebne na 2. stup…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
286,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.