Popis projektu

V Buzici nie je v súčasnosti zriadené komunitné centrum, ktorého činnosť je nevyhnutná pre proces integrácie obyvateľov z MRK. Výchovné, vzdelávacie, poradenské a iné činnosti aj aktivity poskytované v rámci komunitného centra by prispeli k začleňovaniu sociálne vylúčených osôb do spoločnosti. Predkladaný projekt je zameraný na zriadenie tejto dôležitej inštitúcie za účelom zabezpečenie vhodných priestorv pre poskytovanie komplexných služieb pre občanov z MRK. Chceme podporiť sociálne začlenenie MRK v obci, zmierňovať a odstraňovať rozdiely medzi MRK a majoritou, ktoré vedú k prehlbovaniu ich sociálneho vylúčenia a zníženej kvality života.

je zriadiť komunitné centrum v obci za účelom poskytovania komplexných, odborných a iných činností, či aktivít, ktoré prispievajú k sociálnemu začleňovaniu občanov z MRK a sociálne vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti.

  1. Vybudovať KC vyhovujúce súčasným štandardom za účelom vytvorenia vhodných priestorových a materiálnych podmienok určených pre komunitnú prácu a komunitný rozvoj v obci. 
  2. Zlepšiť prístup obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunity, k sociálnej infraštruktúre.
  3. Zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov MRK.
  4. Podporiť sociálnu inklúziu v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce.

Projekt plánujeme zrealizovať prostredníctvom hlavnej aktivity, t. j.Hlavná aktivita bude pozostávať z dvoch činností:

Činnosť 1: Výstavba komunitného centra.

Činnosť 2: Zabezpečenie interiérového vybavenia komunitného centra.

 sú občania z MRK v obci Buzica.

  • ostatní obyvatelia obce, 
  • dlhodobo nezamestnaní obyvatelia,
  • budúci komunitní pracovníci,
  • terénni sociálni pracovníci,
  • obyvatelia okolitých menších obcí a návštevníci obce.

06/2018 - 11/2019

 Parcela č. 429, k. ú. Buzica

P0232 – Počet vybudovaných komunitných centier - 1

P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 2

Viac
Subjekt
Obec Buzica
Miesta realizácie
Buzica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2018 - 01.11.2019
Celková suma
333,502 €
Vlastné zdroje
16,675 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
0,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
0,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.