Popis projektu

Projekt „Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce v intraviláne mesta Stará Turá, na parcele č. 445, v okrese Nové Mesto nad Váhom, VÚC Trenčín.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Starej Turej“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 12 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budovy.

Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce, modernizáciu objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.

Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie strechy, nový vykurovací systém, výmenu osvetlenia vnútorných priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy, vetranie s rekuperáciou tepla pre celú budovu.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 301 038 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 25,82 kWh/(m2.a), čo predstavuje úsporu 79,7 %. Celková potreba energie v budove klesne o 71,55 % a spotreba primárnej energie o 76,03%. Projektom sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budov.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Stará Turá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.06.2020
Celková suma
592,290 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
535,560 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
26.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
12.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0031 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0031 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2245 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
37,742 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,14 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,82 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,61 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1774,57 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
68,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
240,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
171800,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
301038,0548 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
253824,419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,882 €
Schválené na preplatenie
256,882 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,882 €
Schválené na preplatenie
256,882 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,580 €
Schválené na preplatenie
133,580 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,580 €
Schválené na preplatenie
133,580 €
Realizácia
16.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,098 €
Schválené na preplatenie
145,098 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Veľkoplošný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Veľkoplošný pútač - objed. c. 110/2019 - UPSVaR Stara Tura

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - Príplatky

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - zdravotné poistenie VŠZP

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky – starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Služby stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Služby stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
60 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
60 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,800 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,800 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
DATAPRINT SK s.r.o.
IČO
46931686
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.