Popis projektu

Základná škola na Devínskej ulici v Nových Zámkoch začala svoju činnosť 1. septembra 1962. Od svojho vzniku sa zaradila medzi kvalitné vzdelávacie inštitúciev našom meste a toto postavenie si udržala dodnes. V r.2002 škola nadobudla samostatnú právnu subjektivitu. Súčasťou školy je aj elokované pracovisko naSládkovičovej ulici zaradené do siete škôl Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Škola je plno organizovaná, poskytuje základnévzdelanie. Smeruje k naplneniu kompetencií stanovených štátnym vzdelávacím programom. Kompetencie predstavujú vedomosti, schopnosti, návyky a postoje,ktoré sú využiteľné v učení, živote a umožňujú žiakom efektívne a vhodným spôsobom konať v rôznych situáciách.Nový štátny vzdelávací program kladie dôraz na potrebu opäť sa zamerať aj na také predmety, ktoré v minulých rokoch ustupovali do úzadia. Čas ukázal, ženepodporovanie niektorých predmetov ma za následok zrušenie tzv. odborných dielní. Predmet Technika – technická výchova sa takmer nevyučoval. Žiacistrácali záujem, nenadobudli manuálnu zručnosť, čo ich značne ovplyvňovalo aj pri výbere škôl pre budúce povolania. Dnes je situácia opäť iná, predmet technikasa opäť dostáva do popredia, a preto je nutné, aby škola mala vyhovujúce priestory pre jej realizáciu, a to je učebňa techniky s moderným vybavením apomôckami. Toto je cieľom aj našej školy. Disponujeme aprobovanými učiteľmi a potrebujeme zriadiť kvalitnú učebňu techniky s takým vybavením, aby naši žiacispĺňali vzdelávací a obsahový štandard, ktorý určuje Štátny vzdelávací program a náš školský vzdelávací program a aby táto učebňa spĺňala aj všetkybezpečnostné pravidlá a kritériá.

Projekt bude prispievať k inkluzívnemu vzdelávaniu rešpektovaním osobnosti žiaka, podporí rozvoj jeho osobnosti. Inovatívnym prístupom, ktorý zdôrazňuje právo každého žiaka na kvalitné vzdelanie, uspokojíme rôznorodé  vzdelávacie potreby každeého žiaka - čo je hlavným cielom proejktu. Vďaka projektu žiaci získajú nielen vedomostné zručnosti, ale aj manuálne zručnosti, čo vytvorí predpoklady pre jeho profesijné smerovanie a uspokojenie jeho životných potrieb. Aj žiaci so špecifickými potrebami sa môžu plnohodnotne vzdelávať a zažiť úspech a uspokojenie zo vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Nové Zámky
Miesta realizácie
Nové Zámky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.07.2019
Celková suma
56,611 €
Vlastné zdroje
2,831 €
Vyčerpané z projektu
56,565 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
30.01.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
08.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
504,0 (osoby)
Cieľ
513,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vnútorné vybavenie ZŠ Devínska - IKT vybavenie

Faktúra ZŠ Devínska - vnútorné vybavenie výpočtová technika

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Vnútorné vybavenie odbornej učebne ZŠ Devínska - nábytok

Faktúra ZŠ Devínska - vnútorné vybavenie nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,340 €
Schválené na preplatenie
14,294 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Faktúra ZŠ Devínska - vnútorné vybavenie učebné pomôcky

Faktúra ZŠ Devínska - vnútorné vybavenie učebné pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Nové Zámky
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,731 €
Schválené na preplatenie
41,731 €
Realizácia
17.07.2019
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
X logistics, s.r.o.
IČO
47899948
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.