Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zlepšenie podmienok súčasného stavu detí a rozšírenie kapacít MŠ o 15 detí. Keďže v r. 2014-2016 sa v obci narodilo celkovo 34 detí a natalita má vzrastajúci trend, je potrebné pristúpiť k rozšíreniu kapacít MŠ. Súčasná kapacita MŠ je 21 detí, čo už v súčasnej dobe nepostačuje požiadavkám občanov obce.

Celkovým cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb súvisiacich s poskytovaním predprimárneho vzdelávania s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj. Reflektujúc potrebu zvýšenia kapacity MŠ v obci Babindol sa prispeje k udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Čiastkovým cieľom je vytvorenie kapacitného a technického vybavenia MŠ. Potreba realizácie projektu vychádza predovšetkým z nedostatočnej kapacity existujúcej siete MŠ vrátane nepriaznivej priestorovej situácie, nízkej hrubej zaškolenosti detí, limitovaného množstva návratu žien po materskej dovolenke na trh práce, nedostatočne vytvorené priaznivé podmienky pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a nedostatočne modernizované materiálno-tecnické vybavenie MŠ. Špecifický cieľ predkladaného projektu je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Vytvorením dostatočných kapacít pre umiestnenie detí v MŠ Babindol sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života ich rodičov – obyvateľov obce Babindol a teda aj zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky poskytovaných obcou. Vytvorením prvkov inkluzívneho vzdelávania navyše v MŠ Babindol bude dochádzať k integrácii detí.

Viac
Subjekt
Obec Babindol
Miesta realizácie
Babindol
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.11.2018
Celková suma
153,000 €
Vlastné zdroje
7,650 €
Vyčerpané z projektu
153,000 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
28.09.2018
Názov
Zlepšenie podmienok súčasného stavu det…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
15.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
03.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
35,0 (osoby)
Cieľ
36,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
380,19 (m2)
Cieľ
380,19 (m2)
Naposledy aktualizované
26.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,430 €
Schválené na preplatenie
148,430 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Rozšírenie kapacity jestvujúcej materskej škôlky prístavbou a zateplenie tejto prístavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,430 €
Schválené na preplatenie
148,430 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa uhlopriečka plochy 79 palcov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Telocvičné náradie - Moba kocky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Detský matrac

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
731 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Postieľka farebná plastová

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Zostava stôl výškovo nast. + 6 stoličiek

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Skrinka policová

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
10.12.2018
Názov IČO
Názov
MOSAP, a.s.
IČO
36521671
Názov
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
IČO
36553859
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.