Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce v intraviláne mesta Sabinov, na parcele č. 486/1, v okrese Sabinov, VÚC Prešov.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Sabinove“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 13 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budovy.

Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce, modernizáciu objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.

Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie strechy, nový vykurovací systém, výmenu osvetlenia vnútorných priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy, nútené vetranie s rekuperáciou tepla pre celú budovu.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 267 633 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 32,55 kWh/(m2.a), čo predstavuje úsporu 77,8%. Celková potreba energie v budove klesne o 63,92% a spotreba primárnej energie o 69,38%. Projektom sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budov.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Sabinov
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2020
Celková suma
847,282 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
16.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0033 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0033 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,255 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
62,779 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,85 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
51,14 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2226,01 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
158,79 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
410,996 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
252206,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
331096,7274 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
301617,2871 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.