Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.
Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie polytechnických učební

 
Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými sú: 

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební
 • zlepšenie technického vybavenia polytechnických učební

 
Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: biologicko/chemickej učebne s kapacitou 18 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj polytechnická učebňa s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Zriadenie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Demandice
 • Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ Demandice

 
a podpornými aktivitami:

 • Informovanie a komunikácia
 • Riadenie projektu

 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ a s globálnym cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritou. Miestom realizácie projektu je: Základná škola s materskou školou, Demandice 131, so sídlom: Demandice 131, 93585 Demandice, IČO: 37864319

Realizáciou aktivít projektu budú zaplnené uvedené merateľné ukazovatele projektu:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných
 • P0327 Počet podporených základných škôl

 
Predkladaný projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 a Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Nitra na roky 2014 – 2020 konkrétne s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.2.2.


Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl kde výsledkom podpory okrem iného má byť aj:

 • zabezpečenie technického vybavenia prírodovedných učební,  
 • zabezpečenie technického vybavenia polytechnických učební
Viac
Subjekt
Obec Demandice
Miesta realizácie
Demandice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2019
Celková suma
115,252 €
Vlastné zdroje
5,763 €
Vyčerpané z projektu
111,829 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
29.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
07.08.2019
Názov
Zriadenie biologicko/chemickej učebne p…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
29.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
07.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
14.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
120,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok pre biologicko/chemickú učebňu

Nábytok pre učebne

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,755 €
Schválené na preplatenie
12,755 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Nábytok pre učebne

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
13,110 €
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre biologicko/chemickú učebňu

Nábytok pre učebne

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,755 €
Schválené na preplatenie
12,755 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Nábytok pre polytechnickú učebňu

Nábytok pre učebne

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
13,110 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

IKT technika

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
-
Názov

IKT pre biologicko/chemickú učebňu

IKT technika

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,535 €
Schválené na preplatenie
41,535 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,331 €
Schválené na preplatenie
42,331 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre biologicko/chemickú učebňu

Faktúra Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,535 €
Schválené na preplatenie
41,535 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,331 €
Schválené na preplatenie
42,331 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (06/2019)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (12/2018)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (09/2018)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (03/2019)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (06/2019)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (03/2019)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (12/2018)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Mackanič Ladislav, Mgr. (09/2018)

Osobné výdavky (sumarizačný hárok) K127.5001_sh.01

Vlastník dokladu
Obec Demandice
Dodávateľ
Obec Demandice
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov IČO
Názov
Obec Demandice
IČO
00306878
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.