Popis projektu

Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Očová pod názvom: je zameraný na rozšírenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania a kompostovania bioodpadu vzniknutého pri údržbe verejnej zelene.

Zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu, čím sa zároveň podporí predchádzanie vzniku odpadov.

Obec Očová, jej miestne časti Obchoditá, Holcov Majer

všetci obyvatelia obce (nakoľko spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové kategórie)

V rámci projektu máme vyčlenenú –

Obec sa rozhodla doplniť súčasné riešenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady podporou domáceho kompostovania priamo u obyvateľov obce a podporou kompostovania na verejných priestranstvách, ktorých pozemky sú v majetku a správe obce. Obec tak predíde vzniku najmenej 40% komunálneho odpadu na jej území, čo má významný environmentálny a ekonomický dopad na toto územie.

Zavedením resp. rozšírením (väčšia propagácia) domáceho kompostovania si obec zároveň splní povinnosť, ktorú jej ukladá Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. v § 81 ods. 7 písm. b) a príslušnom vykonávacom predpise Vyhláške 371/2015 Z.z. v § 14 ods. 8.

Projekt je podaný a bude realizovaný v súlade s Investičnou prioritou  1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami na rámec uvedených požiadaviek. Predloženým projektom, realizáciou jeho aktivít napĺňame nami stanovené ciele, ale aj ciele stanovené v OP KŽP cez vybrané merateľné ukazovatele:

P0708 – Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – m3 – 751,75 m3

P0558 – Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – počet – 706 ks

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.05.2019
Celková suma
87,261 €
Vlastné zdroje
4,363 €
Vyčerpané z projektu
87,164 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
06.09.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
05.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
706,0 (počet)
Cieľ
706,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
751,75 (m3)
Cieľ
751,75 (m3)
Naposledy aktualizované
01.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka kompostérov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,951 €
Schválené na preplatenie
84,951 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka kompostérov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,951 €
Schválené na preplatenie
84,951 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Mzdové výdavky pre DOP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
Obec Očová
Žiadaná suma
2,213 €
Schválené na preplatenie
2,213 €
Realizácia
09.05.2019
Názov IČO
Názov
Obec Očová
IČO
00320153
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.