Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania a celkovej kvality života príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Tibava. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom sanácie miesta s nezákonne umiestneným odpadom v blízkosti lokality obývanej príslušníkmi rómskej komunity. Obci vznikla na základe právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva zákonná povinnosť odstrániť tento odpad umiestnený v rozpore so zákonom č.79/2015 Z.Z. o odpadoch.

Špecifické ciele:

  • Odstránenie divokej skládky a eliminácia jej nepriaznivých vplyvov,
  • Zlepšenie čistoty a upravenosti okolia rómskych obydlí, zlepšenie hygieny príslušníkov MRK,
  • Zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok odpadov.

Hlavnou aktivitou projektu je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorá zahŕňa zber odpadu mechanizmami, odvoz a umiestnenie odpadu do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom.   

Uvedené je plne v súlade s Prioritnou osou 6 OPĽZ: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, taktiež s Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach a so Špecifickým cieľom 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Miestom realizácie projektu je obec Tibava. Primárnou cieľovou skupinou projektu je 91 príslušníkov MRK žijúcich v obci.

Merateľné ukazovatele projektu sú:

P0884 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok (cieľová hodnota 91 obyvateľov).

P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach (cieľová hodnota 2).

Viac
Subjekt
Obec Tibava
Miesta realizácie
Tibava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2018
Celková suma
57,346 €
Vlastné zdroje
2,867 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie nezákonne umiestneného odpa…
Typ
Realizácia sanačnýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
18.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
04.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok
Hodnota
91,0 (osoby)
Cieľ
91,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
SCORP TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
59,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
SCORP TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
SCORP TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
10,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe 3.časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
SCORP TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
29,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

práce na stavbe 3.časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
SCORP TRADE s.r.o.
Žiadaná suma
25,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Mzda

Mzdový list

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
Obec Tibava
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda

Mzdový list

Vlastník dokladu
Obec Tibava
Dodávateľ
Obec Tibava
Žiadaná suma
3,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Tibava

Suma celkom
5,947 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
3,826 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nepravdivé alebo fa…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Obec Tibava

Suma celkom
5,947 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Konflikt záujmov Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Obec Tibava
IČO
00325881
Názov
SCORP TRADE s.r.o.
IČO
36580422
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.