Popis projektu

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl'ou, kde s počtom obyvateľov 2724 patrí k najväčším obciam okresu Vranov nad Topľou.

Predkladaný projekt je v súlade s politikou obce týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov. Taktiež je v súlade s Program predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu a so smernicou a so  Smernicou 1999/31/ES o skládkach odpadu.

Primárnym cieľom projektu je zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa projektu je obstaranie záhradných kompostérov, ich následná distribúcia pôvodcom BRKO odpadov, t.j. samotným domácnostiam nachádzajúcim sa v obci Sečovská Polianka. Táto aktivita projektu priamo nadväzuje na zámery obce vytvoriť efektívny systém nakladania s BRKO. Obstaraním a distribúciou záhradných kompostérov priamo ku koncovým užívateľom, dôjde k zavedeniu efektívneho systému nakladania s BRKO pre približne 697 domácností nachádzajúcich sa v obci. Šírením osvety ohľadom správneho a pravidelného využívania týchto kompostérov postupnými krokmi sa zavedie do povedomia obyvateľov environmentálny aspekt ochrany vlastného prostredia. Existuje tu veľká pravdepodobnosť, že po realizácii projektu dôjde k zníženiu záťaže minimálne v rozsahu nutnosti dodatočnej likvidácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, nakoľko k ich správnej likvidácii dôjde už na primárnej úrovni, t.j. u samotných pôvodcov týchto odpadov.

Realizáciou predmetného projektu dôjde ku zabezpečeniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

1. Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1057,60 m3

2. Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1078 ks

Viac
Subjekt
Obec Sečovská Polianka
Miesta realizácie
Sečovská Polianka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.02.2019
Celková suma
111,382 €
Vlastné zdroje
5,569 €
Vyčerpané z projektu
109,809 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
28.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
25.02.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
28.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
25.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
872,54 (m3)
Cieľ
872,54 (m3)
Naposledy aktualizované
01.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
1027,0 (počet)
Cieľ
1078,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér 1170l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,246 €
Schválené na preplatenie
21,246 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 1000l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,793 €
Schválené na preplatenie
46,793 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 800l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,131 €
Schválené na preplatenie
17,131 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 600l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,680 €
Schválené na preplatenie
13,680 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 400l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,575 €
Schválené na preplatenie
5,575 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 340 l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Kompostér 1170l

Faktúra za dodávku kompostérov

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Dohoda o vykonaní práce - odmena

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
07.03.2019
Názov IČO
Názov
Obec Sečovská Polianka
IČO
00332828
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.