Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Mesto Šaľa

Popis projektu

Predmetom projektu je zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa v mestskej časti Veča, prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov v súlade s horizontálnymi princípmi nediskriminácie a udržateľného rozvoja a rovnakosti mužov a žien. Ide o inovatívne riešenie v rámci zberu odpadov v mestskej časti Veča, po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Nakoľko uvedené kontajnery sú umiestnené 1,5 m pod úrovňou terénu a ich výška nad terénom je 1,2 m, tento nový systém zamedzí prístupu k odpadkom, hlodavcom, ale aj vyberačom kontajnerov a rozhadzovaniu ich obsahu po okolí a tým aj znečisťovaniu verejných priestranstiev sídliska, čím sa  skultúrni prostredie, kde sa odpad zbiera a zároveň sa zvýši aj kapacita zberných nádob. Zavedením nového systému zberu odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov sa spomalí rozklad odpadu a tým príde k zamedzeniu šírenia zápachu vďaka stálej teplote okolia pod zemou, zníži sa vandalizmus prostredníctvom nemožnej manipulácie s kontajnermi. Projektová dokumentácia zmeny systému zberu odpadov rieši 17 stojísk v rámci celej mestskej časti. V každom mieste realizácie projektu bude stojisko s polopodzemnými kontajnermi na zmesový komunálny odpad a  stojisko s polopodzemnými kontajnermi na triedené zložky. V rámci mesta Šaľa žijúca komunita MRK, ktorá ako rozptýlená v meste, často migruje po meste, najmä teda v rámci sídliska v mestskej časti Veča s dostupnejšími a lacnejšími bytmi, bude mať týmto projektom zabezpečený rovnaký prístup vo využívaní infraštruktúry služieb spojených s nakladaním so zmesovým odpadom. Zavedenie systému zberu komunálneho odpadu polopodzemnými kontajnermi umožní rovnaký prístup pre nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetkých obyvateľov sídliska bez rozdielu. Dotknutou cieľovou skupinou sú teda obyvatelia celého sídliska bez rozdielu, oprávnené výdavky sú zacielené na lokality MRK, kde sa koncentrujú. 

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.11.2018
Celková suma
59,849 €
Vlastné zdroje
2,992 €
Vyčerpané z projektu
59,309 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie, resp. dobudovanie systému …
Typ
Vybudovanie, resp. …
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
06.03.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
1,0 (pracovné miesto)
Cieľ
1,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
19.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk
Hodnota
96,0 (osoby)
Cieľ
96,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

stavebné práce - oprávnené výdavky

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
21,000 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

stavebné práce - neoprávnené výdavky

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2018
Názov

polopodzemné kontajnery - dodanie a montáž vrátane monitorovacieho systému - 36 ks

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,400 €
Schválené na preplatenie
37,400 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

porealizačné zameranie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2018
Názov

prípravná a projektová dokumentácia - polohopisné a výškopisné zameranie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
21.06.2017
Názov IČO
Názov
SAFI SK, s.r.o.
IČO
48044288
Názov
Ing. Maroš Levák - LEGEO
IČO
47113855
Názov
REDOX - ENEX s.r.o.
IČO
50407821
Názov
CONTEC SERVICE s.r.o.
IČO
45287082
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.