Popis projektu

Projekt Materská škola – rekonštrukcia a dostavba je zameraný na zvýšenie kapacít materskej školy na ulici Družstevná 1919/22 v meste Šaľa jednak rozšírením kapacity existujúcej budovy materskej školy, ale zároveň aj prístavbou nového pavilónu s dvoma triedami. V rámci exteriéru materskej školy sa uskutočnia stavebno-technické úpravy areálu materskej školy výstavbou detských ihrísk (aj presunutím existujúcich prvkov z miesta nového pavilónu) a výsadbou zelene. V rámci interiéru bude doplnené materiálové-technické vybavenie najmä nábytok v súvislosti s navýšenými kapacitami. Dostavbou a rekonštrukciou sa získa navýšenie kapacít materskej školy o 53 detí. Prínosom prekladaného projektu je zvýšenie kapacity v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Súčasne pri zvýšení kapacity zariadenia sa uskutočnia aj opatrenia za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti existujúcej budovy materskej školy najmä zateplenie fasády, strechy, výmena výplní. Týmito opatreniami sa dostane budova do energetickej triedy ultranízkoenergetické A1 a dosiahne sa zníženie spotreby primárnej energie z 69,63 KWh/m2 za rok na 37,68 KWh/m2 za rok, čo je úspora 45,89%. Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO2 o 11,9 t. Predmetom projektu sú aktivity, ktoré reflektujú na nasledovné oprávnené aktivity špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl:

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,...

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Poskytnutím dostatočných kapacít materskej školy sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov a zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy a tým zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Šaľa s dopadom na okolité obce, odkiaľ viacero deti do škôlky dochádza. 

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.10.2020
Celková suma
690,100 €
Vlastné zdroje
34,505 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Materiálne vybavenie tried materskej šk…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebno- technické úpravy areálu
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a dostavba- rozšírenie ka…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
187,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,937 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
67481,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2642,01 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.