Popis projektu

v Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už viac ako 65 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom. Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Smerovať hodnoty školy na slobodu, dôveru v rast žiakov, učiť sa na chybách, uznávanie odlišností, uznávať, že každý žiak je iný. Tretina z celkového počtu zapísaných žiakov sú deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine“ je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy špeciálnej základnej školy v Krupine ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná. Účel objektu zostane aj po zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť ako špeciálna základná škola.

Viac
Subjekt
Špeciálna základná škola
Miesta realizácie
Krupina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.05.2019
Celková suma
316,196 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
276,688 €
Nezrovnalosti
6,324 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
13.12.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
03.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
13.12.2018
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,046 (MW)
Cieľ
0,046 (MW)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,046 (MWt)
Cieľ
0,046 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
59,34 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
79940,96 (kWh/rok)
Cieľ
95618,731 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
92373,6868 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
734,7 (m2)
Cieľ
689,0 (m2)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,276 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
51,0411 (MWh/rok)
Cieľ
42,2953 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
34019,3814 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
4,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,5199 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.04.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.04.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.04.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
11,520 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,236 €
Schválené na preplatenie
123,236 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,236 €
Schválené na preplatenie
123,236 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,932 €
Schválené na preplatenie
137,932 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,932 €
Schválené na preplatenie
137,932 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Výkon stavebného dozora

Výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Vyhotovenie energetického certifikátu budovy

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy

Vyhotovenie Energetického certifikátu budovy

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Špeciálna základná škola

Suma celkom
6,324 €
Vrátená suma
5,534 €
Suma na vymáhanie
5,534 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Názov
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS
IČO
43482422
Názov
S.A.B.A. spol. s r.o.
IČO
36366081
Názov
Ing. Pavel Hucák HKP-PROJEKT
IČO
34789201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.