Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Gymnáziu, Komenského 2/1074, Partizánske a jeho hlavným cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov slúžiacich pre vzdelávacie potreby, ktorá bude dosiahnutá prostredníctvom stavebných úprav navrhnutých v energetickom audite. V rámci stavených prác bude vykonané zateplenie obvodového plášťa, výmena jestvujúcich okien za plastové a vchodových dverí za hliníkové. Strechy objektu budú zateplené a opatrené novou strešnou krytinou. Súčasťou obnovy striech je aj nové oplechovanie a odkvapový systém. Súčasťou opatrení na zníženie energetickej náročnosti je inštalácia núteného vetrania so spätným získavaním tepla v učebniach a telocvični, hydraulické vyregulovanie, inštalácia tepelného čerpadla na ohrev TV pre účely telocvične a výmena osvesľovacej sústavy vo vybraných priestoroch.Súčasťou projektu sú aj drobné súvisiace stavebné práce ako napr. úprava bleskozvodov a dažďových zvodov, dokončovacie práce, maľovka a pod. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie vnútorného prostredia školy pre študentov, pedagogický a nepedagogický personál školy a úspora prevádzkových nákladov. Znížením spotreby energií sa zníži aj produkcia znečisťujúcich látok, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Partizánske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.08.2020
Celková suma
1,046,275 €
Vlastné zdroje
52,314 €
Vyčerpané z projektu
262,124 €
Nezrovnalosti
426 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti školy …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
19.03.2016
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MW)
Cieľ
0,0017 (MW)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MWt)
Cieľ
0,0017 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,1801 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
90,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,11 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
51,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6011,68 (m2)
Cieľ
5984,4 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
171,3519 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
530,172 (MWh/rok)
Cieľ
530,172 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
358820,0855 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
848540,8328 (kWh/rok)
Cieľ
777726,9844 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
414116,9796 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra 1 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
262,124 €
Schválené na preplatenie
262,124 €
Realizácia
11.05.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra 1 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
262,124 €
Schválené na preplatenie
262,124 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 2 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
467,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 2 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
467,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 3 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
105,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 4 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
117,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 4 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
117,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 4 GymPE staveb.práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
30,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 10200367 GymPE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
105,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 10200367 GymPE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
105,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 10200557 - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
18,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Mzdové výdavky

Suhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor Gymnázium Partizánske

Faktúra stavebný dozor - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Stála tabuľa Gymnázium Partizánske

Faktúra stála tabuľa - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Dočasný pútač Gymnázium Partizánske

Faktúra dočasný pútač - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Energetický audit Gymnázium Partizánske

Faktúra en. audit - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Energetický certifikát Gymnázium Partizánske

Faktúra en. certifikát - Gym PE

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
840 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
426 €
Vrátená suma
426 €
Suma na vymáhanie
426 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
Delphia TN s. r. o.
IČO
45651884
Názov
TST service PD s.r.o.
IČO
50606719
Názov
INCOMP MEDIA, s. r. o.
IČO
45535396
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.