Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Znížením energetickej náročnosti objektu školy sa vyrieši nielen eliminácia tepelných strát (zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie) objektu školy, ale aj vylepšenie estetického vzhľadu objektu školy a - predlženie životnosti objektu školy.

Na základe výsledku energetického auditu sú navrhované tieto opatrenia – stavebné úpravy, ktoré riešia obalové konštrukcie objektu, ktoré sú z hľadiska tepelnotechnického nevyhovujúce a prispievajú k nadmernej spotrebe tepla na vykurovanie:

  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy

Okrem toho je navrhovaná aj výmena svetelných zdrojov, modernizácia systému prípravy TÚV, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou a meranie, riadenie a regulácia spotreby energie.  

Po ukončení realizácie projektu bude budova po obnove spĺňať predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy A. Realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1. Realizáciou všetkých navrhovaných opatrení je možné, podľa výsledku energetického auditu, dosiahnuť celkovú úsporu energie vo výške 460 261,57 kWlh. Realizáciou navrhovaných dôjde aj k zníženiu spotreby prvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami (C02, NOx, CO, tuhé znečisťujúce látky). Nakoľko sa jedná o spaľovanie fosílneho paliva najväčšie množstvo pripadá na skleníkový plyn CO2, úspora predstavuje 123,561690 ton.

Viac
Subjekt
Prešovský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.02.2020
Celková suma
1,060,564 €
Vlastné zdroje
53,028 €
Vyčerpané z projektu
961,237 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
13.10.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
13.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
13.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0172 (MW)
Cieľ
0,0175 (MW)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0172 (MWt)
Cieľ
0,0175 (MWt)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
22,575 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
75,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
229,71 (t ekviv. CO2)
Cieľ
123,5617 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4811,02 (m2)
Cieľ
4940,35 (m2)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
105,4172 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
556,71 (MWh/rok)
Cieľ
556,709 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
451291,7657 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1239166,59 (kWh/rok)
Cieľ
1137852,02 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
560234,655 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411,828 €
Schválené na preplatenie
411,828 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411,828 €
Schválené na preplatenie
411,828 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,035 €
Schválené na preplatenie
470,035 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,035 €
Schválené na preplatenie
470,035 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,374 €
Schválené na preplatenie
79,374 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,374 €
Schválené na preplatenie
79,374 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

publicita projektu

Faktura-publicita

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2019
Názov

stavebný dozor 02-03-2019

Faktura - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

stavebny dozor 06-07 -2019

Faktura - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

stavebny dozor 07-2019

Faktura - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2019
Názov

stavebne prace 08-2019

Faktura - stavebne práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

stavebny dozor 04-2019

Faktura - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

stavebny dozor 08-2019

Faktura - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

energetický certifikát

Faktura - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

PM 11-12/2018 - č.d.13/6

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2018
Názov

PM 01-2020 - č.d. 1/2

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

PM 07-09/2019 - č.d. 9/3

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

PM 01-03/2019 - č.d. 2/4

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

PM 04-06/2019 - č.d. 6/5

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

PM 10-12/2019 - č.d.12/5

Účtovné doklady - mzdy 11-2018 - 01-2020 SOST HE

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov IČO
Názov
TILIO s.r.o.
IČO
36204838
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
Prešovský samosprávny kraj
IČO
37870475
Názov
ARDSYSTÉM, s.r.o.
IČO
36397563
Názov
Ing. Antónia Lichmanová
IČO
41086830
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.